Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada perioda programmas „Nacionālā klimata politika” iepriekš noteiktā projekta „Nacionālās sistēmas pilnveidošana siltumnīcefekta gāzu inventarizācijai un ziņošanai par politikām, pasākumiem un prognozēm” (turpmāk – Projekts) 2. aktivitātes ietvaros 2015. gada 18.-19. maijā un 21.-22. maijā Rīgā norisinājās inventarizācijas sagatavošanā iesaistīto ekspertu kapacitātes paaugstināšana.

Eksperti piedalījās divos apmācības semināros par SEG inventarizācijas uzlabošanu zemes izmantošanas, zemes izmantošanas maiņas un mežsaimniecības, kā arī rūpniecisko procesu, ieskaitot F-gāzu novērtējumu sektoros.

Pie zemes izmantošanas, zemes izmantošanas maiņas un mežsaimniecības sektora SEG inventarizācijas kvalitātes kontroles un kvalitātes nodrošināšanas detalizētas analīzes strādāja LVMI „Silava”, Norvēģijas eksperti, ZM un VARAM pārstāvji. Norvēģijas eksperts pirms semināra iepazinās ar Latvijas SEG inventarizācijas Zemes izmantošanas, zemes izmantošanas maiņas un mežsaimniecības sektoru. Seminārā tika detalizēti analizēti gan izmantotie darbību dati, gan emisiju piesaistes novērtējums, kā arī pielietotās kvalitātes kontroles un kvalitātes nodrošināšanas procedūras. Attiecīgi semināra laikā Norvēģijas ekspertu sniegtās rekomendācijas tiks iestrādātas inventarizācijā, tādējādi uzlabojot tās kvalitāti.

Semināra dienaskārtība pieejama šeit! 

Pie rūpniecisko procesu, ieskaitot F-gāzu novērtējuma kvalitātes kontroles un kvalitātes nodrošināšanas analīzes strādāja LVĢMC, Norvēģijas eksperti un VARAM pārstāvji. Norvēģijas eksperts pirms semināra iepazinās ar Latvijas SEG inventarizācijas rūpniecisko procesu sektoru. Seminārā tika detalizēti analizēti gan izmantotie darbību dati, gan emisiju novērtējums, kā arī pielietotās kvalitātes kontroles un kvalitātes nodrošināšanas procedūras. Attiecīgi semināra laikā Norvēģijas ekspertu sniegtās rekomendācijas tiks izmantotas, sagatavojot nākamās SEG inventarizācijas.

Semināra dienaskārtība pieejama šeit!

Semināru prezentācijas pieejamas šeit!

Drīzumā paredzēta arī Projekta Vidus konferences norise Rīgā.