Interreg Preses relīze
LV-EE

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) aicina piedalīties Igaunijas – Latvijas programmas 2021.-2027.gada pirmajā projektu konkursā, kas atvērts no 2022.gada 7.novembra un norisināsies līdz 2023.gada 15.februārim.

Programmas mērķis ir stiprināt sadarbību starp reģioniem šādos tematiskajos virzienos:

  • Kopīgi un viedi augoši uzņēmumi

Sadarbības stiprināšana starp izpētes, mazo vidējo uzņēmumu (MVU) un sabiedrisko sektoru, lai stimulētu inovācijas un uzņēmējdarbību. Transnacionālu inovāciju tīklu un klasteru izveide un stiprināšana un internacionalizācijas atbalsts. Šajā prioritātē ieguldījumi infrastruktūrā vai būvniecībā nav plānoti.

  • Ilgtspējīga un noturīga programmas teritorija

Darbības dabas aizsardzības un bioloģiskās daudzveidības uzlabošanai, piesārņojuma mazināšanai. Kopīgas darbības pārrobežu problēmu risināšanai programmas teritorijā, piemēram, kopīgo ūdenstilpņu piesārņojums, pārrobežu zaļo tīklojumu pārvaldība, dabas objektu attīstīšana atpūtas vajadzībām un ilgtspējīgam dabas tūrismam u.c..

  • Pieejamāka un ilgtspējīgāka pārrobežu tūrisma pieredze

Uz programmas teritorijas daudzveidīgā dabas un kultūras mantojuma balstītu ilgtspējīgu un pieejamu tūrisma produktu kopīga izstrāde, Tūrisma piedāvājumu, apskates objektu, produktu un pakalpojumu pieejamības uzlabošana visām sabiedrības grupām.

  • Vairāk sadarbības pārrobežu reģionos un kopīgu pakalpojumu attīstība

Ilgtspējīgas sadarbības prakses izveide pierobežas reģionā pārrobežu stratēģiskajai plānošanai un efektīvai kopīgo pārrobežu izaicinājumu risināšanai, pilotaktivitātes un īstenoti risinājumi sabiedrisko pakalpojumu ieviešanai. Šajā prioritātē ieguldījumi infrastruktūrā vai būvniecībā nav plānoti.

LV-EE

Programmas teritorijā ietilpst šādi NUTS* 3 reģioni:

Latvijā: Kurzeme, Pierīga, Rīga un Vidzeme;

Igaunijā: Lõuna-Eesti (Dienvidigaunija) un Lääne-Eesti (Rietumigaunija).

Programmas finansējuma saņēmēji ir valsts budžeta iestādes, pašvaldības un to izveidotās iestādes, biedrības un nodibinājumi, privātie uzņēmumi.

Programmu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) un 2021.–2027. gada periodam 24 miljoni euro no kopējā ERAF budžeta tiks piešķirti pārrobežu sadarbības projektu atbalstam.

ERAF līdzfinansējums finansējuma saņēmējiem sadarbības projektu īstenošanai ir 80% apmērā no attiecināmajiem izdevumiem.

Aicinām visus interesentus 22.novembrī no plkst.10 līdz 12:30 piedalīties virtuālajā informatīvajā seminārā par atbalsta iespējām Programmā un pirmā projektu konkursa nosacījumiem. Pieteikšanās Programmas mājaslapā.

Detalizēta informācija par konkursa norisi un nosacījumiem ir atrodama Programmas tīmekļa vietnē. N.B.! Lūdzu ņemiet vērā, ka konsultācijas ar Programmas sekretariātu par projekta ideju pirms iesniegšanas ir obligātas! Programmas sekretariāta kontaktinformācija ir šeit.

Programmas komunikācijas kanāli:

-----

*Eiropas Savienības statistiski teritoriālo vienību klasifikācijas dalījums.* NUTS klasifikācija nosaka dalībvalstu ekonomiskās teritorijas iedalījumu, kas ietver arī to ārpusreģionālo teritoriju. Klasifikācija ir hierarhiska, tā katru dalībvalsti iedala trijos līmeņos – NUTS 1, NUTS 2 un NUTS 3. Otrais un trešais līmenis attiecīgi ir pirmā un otrā līmeņa apakšvienības. Teritoriālo vienību definīcija ir balstīta uz administratīvi teritoriālajām vienībām, kādas pastāv Eiropas Savienības dalībvalstīs.