Sabiedrības līdzdalība

Paziņojums par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā 

1.

Dokumenta veids

Informatīvais ziņojums un MK protokollēmums

2.

Dokumenta nosaukums

Informatīvais ziņojums “Latvijas Nacionālā jūras zvejas kontroles programma 2021.– 2027. gadam” un MK protokollēmums par tā apstiprināšanu

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Vides politika: dabas aizsardzība

Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika: lauksaimniecības, meža, zivsaimniecības, pārtikas drošības un kvalitātes un dzīvnieku veselības politika

4.

Dokumenta mērķgrupas

Zvejniecības nozarē iesaistītie.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Eiropas Jūrlietu, zivsaimniecības un akvakultūras fonda finansējuma pieejamības veicināšana.

Zvejas kontroles regulas Nr. 1224/2009[1] 46. panta 1. punkta izpilde.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

06.05.2021. izsludināt VSS.

15.06.2021. iesniegt MK.

7. Dokumenti Informatīvais ziņojums  un protokollēmuma projekts

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sniedzot ierosinājumus.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Ierosinājumus lūdzam iesniegt līdz 2021. gada 3. maijam, nosūtot tos 11. punktā minētajai amatpersonai uz e-pastu.

10.

Cita informācija

-

11.

Atbildīgā amatpersona

V. Šļaukstiņš, VARAM Dabas aizsardzības departamenta vecākais referents, 67026523, valdimarts.slaukstins@varam.gov.lv

 

 


[1] Padomes 2009. gada 20. novembra Regula (EK) Nr. 1224/2009, ar ko izveido Kopienas kontroles sistēmu, lai nodrošinātu atbilstību kopējās zivsaimniecības politikas noteikumiem, un groza Regulas (EK) Nr. 847/96, (EK) Nr. 2371/2002, (EK) Nr. 811/2004, (EK) Nr. 768/2005, (EK) Nr. 2115/2005, (EK) Nr. 2166/2005, (EK) Nr. 388/2006, (EK) Nr. 509/2007, (EK) Nr. 676/2007, (EK) Nr. 1098/2007, (EK) Nr. 1300/2008 un (EK) Nr. 1342/2008, un atceļ Regulas (EEK) Nr. 2847/93, (EK) Nr. 1627/94 un (EK) Nr. 1966/2006