NFI projekts
logo

Vienlaicīgi ar Valsts ilgtermiņa tematiskā plānojuma izstrādi Baltijas jūras piekrastei izstrādātas publisko ūdeņu apsaimniekošanas un aizsardzības vadlīnijas pašvaldībām. Lai sekmīgi īstenotu Zemes pārvaldības likumā pašvaldībām noteiktās valdītāja tiesības un likumā “Par pašvaldībām” noteikto pienākumu rūpēties par racionālu publisko ūdeņu pārvaldību un to ilgtspējīgu izmantošanu, izstrādātas vadlīnijas, kas pašvaldībām sniedz vienotu ievirzi publisko ūdeņu pārvaldības uzdevumu veikšanai, kā arī pārvaldībai nepieciešamo dokumentu sagatavošanai.

Stājoties spēkā Zemes pārvaldības likumam, pašvaldības ir publisko ūdeņu valdītāji savā administratīvajā teritorijā. Lai izveidotu ūdeņu aizsardzības un apsaimniekošanas sistēmu, kas nodrošinātu to ilgtspējīgu pārvaldību, kā arī veicinātu vienotu pieeju un kompleksus jautājumu risinājumus publisko ūdeņu pārvaldībā pašvaldībās, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ir sagatavojusi metodisku materiālu – vadlīnijas iekšzemes publisko ūdeņu pārvaldībai pašvaldībās (turpmāk – vadlīnijas). Vadlīnijas izstrādājusi SIA “Reģionālie projekti” un to saturā ir ietverti priekšlikumi publisko ūdeņu apsaimniekošanai un pārvaldībai, pamatojoties uz spēkā esošo normatīvo aktu bāzi. Vadlīnijās apkopota vairāku pašvaldību pieredze un piemēri konkrētu jautājumu risinājumiem.

Materiālā apkopoti ieteikumi ūdens objektu izpētei, kas veicama pirms pārvaldības dokumentu izstrādes. 

Publisko ūdeņu pārvaldību piedāvāts risināt dažādos aspektos, piemērojot atšķirīgus dokumentu veidus - apsaimniekošanas noteikumus konkrēta ūdens objekta izmatošanai, tematisko plānojumu pašvaldības ūdeņu plānošanai kopā vai katram ūdensobjektam, arī publiskā ūdensobjekta pārvaldības plānu.

Vadlīniju izstrādes ietvaros notika arī pašvaldību speciālistu apmācības, kurās tika aprobēti vadlīniju piedāvātie risinājumi publisko ūdeņu apsaimniekošanai. Seminārs norisinājās 2015. gada 12.novembrī, Alūksnē, to apmeklēja 20 pašvaldību pārstāvji, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāvji, Latvijas Pašvaldību savienības pārstāvji, Valsts vides dienesta pārstāvji u.c. interesenti. Kopumā seminārā piedalījās 48 dalībnieki.

attēls

Tāpat 20.novembrī, Salaspilī tika organizēts seminārs dažādām institūcijām un organizācijām par izaicinājumiem pašvaldībām publisko ūdeņu un citu publisko teritoriju attīstības plānošanā un pārvaldībā. Vairāk par šo semināru iespējams uzzināt šeit

Vadlīnijas izstrādātas Norvēģu finanšu instrumenta 2009.-2014.gada programmas Nr.LV07 „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” projekta Nr.4.3.-24/NFI/INP-002 „Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana” 4.aktivitātes "Valsts ilgtermiņa tematiskā plānojuma izstrāde Baltijas jūras piekrastei" ietvaros.

 

Vairāk informācija par iztrādātajām vadlīnijām: 

Inga Tapiņa 

Telpiskās plānošanas departamenta 

Zemes politikas nodaļas 

Vecākā eksperte 

67026519, inga.tapina@varam.gov.lv