Preses relīze Vides aizsardzība

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) projektā „Finanšu instrumenti atjaunojamās enerģijas izmantošanas veicināšanai” (FIRESPOL) izstrādātie priekšlikumi iekļauti Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta darbības stratēģijā, lai veicinātu atjaunojamo energoresursu jomas attīstību.

VARAM starpreģionu sadarbības programmas Interreg Europe 2014.-2020. gadam projekta „Finanšu instrumenti atjaunojamās enerģijas izmantošanas veicināšanai” (FIRESPOL) ietvaros ir izstrādājusi Latvijas rīcības plānu finanšu instrumentu izmantošanas veicināšanai atjaunojamo energoresursu (AER) jomas attīstībai (Rīcības plāns), kura mērķis ir sniegt ieguldījumu efektīvākā pieejamā finansējuma izmantošanā AER jomas attīstībai un pakāpeniskā pārejā no dotācijām uz finanšu instrumentiem, kā arī nodrošināt finansējuma pieejamību AER jomai ilgtermiņā.

Rīcības plānā izvirzītais uzdevums un turpmākās rīcības virziens paredz jaunu finanšu instrumentu un finansēšanas mehānismu iekļaušanu Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta (EKII) darbības stratēģijā ar mērķi efektīvāk izmantot EKII finansējumu AER jomas projektu finansēšanai, t.sk. finanšu instrumentu veidā. Šāds projektu finansēšanas mehānisms nodrošinātu papildu finansējuma piesaisti AER jomā no privātā sektora un sniegtā atbalsta ilgtspēju.

2021.gada 7.jūnijā ir apstiprināta VARAM EKII darbības stratēģija, kurā ir iekļauti Rīcības plānā izstrādātie ierosinājumi jaunai AER projektu finansēšanas formai, kas būtu attīstāma nākotnē, t.i. aizdevuma orientēti instrumenti, garantijas, riska kapitāla ieguldījumi vai jauktais finansējums (ietver gan granta, gan aizdevumu daļu), tādā veidā nodrošinot papildu finansējuma mobilizāciju no privātā sektora ilgtspējīgai AER jomas attīstībai, vienlaikus veicinot klimata pārmaiņu mazināšanos un pielāgošanos klimata pārmaiņām.

Projekts FIRESPOL tiek īstenots no 2018. gada 1. jūnija līdz 2022. gada 31. maijam ar starpreģionu sadarbības programmas Interreg Europe 2014.-2020. gadam atbalstu, kura ietvaros VARAM sadarbībā ar un pārņemot labo praksi no Spānijas, Vācijas, Polijas, Īrijas un Horvātijas partneriem, veicina ieguldījumu piesaisti AER jomai, izstrādājot priekšlikumus normatīvo aktu un politikas plānošanas dokumentu pilnveidošanai, tādējādi mazinot šķēršļus šīs nozares attīstībai.

Plašāka informācija par projektu ir pieejama VARAM tīmekļa vietnē: https://www.varam.gov.lv/lv/projekts/interreg-europe-projekts-finansu-instrumenti-atjaunojamas-energijas-izmantosanas-veicinasanai-firespol, kā arī projekta FIRESPOL tīmekļa vietnē: https://www.interregeurope.eu/firespol/.

Logo