jtp

Projekta ietvaros norit aktīvs darbs pie “Jūras telpiskā plānojuma Latvijas Republikas teritoriālajiem un ekskluzīvās ekonomiskās zonas ūdeņiem” izstrādes.

Jūras telpiskā plānojuma projekta izstrāde tika uzsākta 2015. gada 1. janvārī un ilgs līdz 2016. gada 29. februārim. Plānojuma projektu izstrādā un stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtēšanas procesu veic biedrība „Baltijas Vides Forums”, pildot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas dotos uzdevumus. Jūras telpiskā plānojuma izstrādes procesā notiek sadarbība ar „Latvijas Hidroekoloģijas institūtu” ekosistēmas pieejas pielietošanā un VAS „Latvijas Jūras administrācija” projekta grafiskās daļas un datu bāzes izstrādē.

Lai sekmētu atklātu un efektīvu sabiedrības līdzdalību Jūras telpiskā plānojuma izstrādes procesā, sabiedrībai ir nodrošinātas iespējas izteikt savus priekšlikumus un viedokli rakstiski, kā arī piedalīties reģionālajās sanāksmēs, diskusijās un Plānojuma projekta divās sabiedriskajās apspriešanās. Informācija par jau notikušajiem un plānotajiem pasākumiem Jūras telpiskā plānojuma ietvaros pieejama: http://jurasplanojums.net/.

Papildus informācija par Plānojuma projekta izstrādi ir pieejama:
/lat/darbibas_veidi/tap/lv/?doc=13487
https://twitter.com/jurasplanojums