Digitālā transformācija Interreg

2021.gada 14.aprīlī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk – VARAM) DigiBEST projekta ietvaros, Trešajā pieredzes apmaiņas pasākumā (turpmāk - pasākums), kas notika tiešsaistē no Rīgas,  Latvijas eksperti un uzņēmumu vadītāji,  dalījās ar labās prakses piemēriem, kā attīstīt digitālo transformāciju mazos un vidējos uzņēmumos (MVU). 

Pasākumā piedalījās IKT nozares eksperti, politikas veidotāji, nevalstiskās organizācijas, MVU uzņēmumu pārstāvji no Itālijas, Norvēģijas, Spānijas, Austrijas un Portugāles. 

Pasākumu atklāja VARAMvalsts sekretāra vietnieks digitālās transformācijas jautājumos Āris Dzērvāns, kurš norādīja uz būtisko nozīmi uzņēmumu attīstībā, ko sniedz digitālā transformācija.

Ā. Dzērvāns norādīja uz to, ka daudzi iedzīvotāji un uzņēmēji saskaras ar neparedzētiem apstākļiem, ko radījusi Covid-19 pandēmija, un tiem ir jāspēj pielāgoties pārmaiņām, ko rada paradumu maiņa pakalpojumus un procesus izmantot tikai digitālā veidā. 

Māra Braslava, Ekonomikas ministrijas Nozaru politikas departamenta vecākā eksperte, iepazīstināja ar aktuālajām atbalsta programmām, kas vērstas uz MVU digitālo tehnoloģiju zināšanu paaugstināšanu.  M. Braslava iepazīstināja ar nākamā plānošanas perioda plāniem, kas iekļauj plaša spektra atbalsta ciklu, kura centrā ir uzņēmējs. 

Viens no  DigiBEST projekta ietvaros identificētajiem labās prakses piemēriem ir VARAM programma “Mana Latvija.lv. Dari digitāli!”, kas tika īstenota laika periodā no 2018.gada līdz 2020.gadam. Programmas ietvaros tika veidoti sabiedrības iesaistes pasākumi, video un paskaidrojošie materiāli, kā arī 6000 digitālo aģentu mācības, lai tie varētu apmācīt un sniegt zināšanas tiem klientiem, kuri pakalpojumus ir raduši saņemt klātienē. Tāpat programmas ietvaros uzņēmēji tika informēti par valsts izstrādātajiem risinājumiem, kurus iespējams izmantot uzņēmējdarbības procesu digitalizācijā.  

Zemgales reģiona kompetenču attīstības centra pārstāve dalījās savā labajā praksē, kurā MVU un mājražotājiem tika sniegta iespēja saņemt bezmaksas individuālās konsultācijas, lai izveidotu uzņēmēju digitāli vizuālo identitāti, kas veicinātu konkurētspēju.  

Latvijas IT Klastera a pārstāve Aiga Irmeja prezentēja Digitālās Inovācijas centra aktivitātes, kas kalpo kā digitālais ceļvedis MVU, ietverot gan biznesa procesa analīzi, gan apmācības, gan vispārējo atbalstu projekta īstenošanai.  

Latvijas Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju asociācijas pārstāve Māra Jākobsone sniedza ieskatu projektā “Gudra Latvija”, kura mērķis ir sniegt saprotamu atbalstu uzņēmējiem, vairojot izpratni par nepieciešamību pārveidot biznesa procesus. Atbalsts tiek sniegts balstoties uz brieduma testa rezultātiem.  

Pasākumā vairāki Latvijas uzņēmēji dalījās ar labās prakses piemēriem un augsti novērtēja iepriekš minēto iniciatīvu pievienoto vērtību. Uzņēmēji atzina, ka viens no iemesliem, kāpēc netiek izmantoti digitālie rīki  biznesa veicināšanai ir informācijas trūkums, nepietiekamas zināšanas un nevēlēšanās mainīt domāšanu.  

Šis bija trešais labās prakses pasākums DigiBEST projekta ietvaros. Ar labas prakses piemēriem  pieredzes apmaiņas pasākumos ir dalījusies arī Portugāle un Spānija.  

Ar visām projekta aktualitātēm vari iepazīties šeit: http://www.interregeurope.eu/digibest/news/