Preses relīze Sabiedrības līdzdalība

Informējam, ka ir uzsākta Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2021.-2027.gadam (turpmāk - Programma) dokumenta projekta un stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma ietvaros veiktā Vides pārskata projekta (turpmāk – Vides pārskata projekts) publiskā apspriešana. Publiskā apspriešana tiek organizēta saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumiem Nr. 970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” un notiek no 2021.gada 6.decembra līdz 2022.gada 10.janvārim. 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – VARAM) kā Nacionālā atbildīgā iestāde par Eiropas Savienības Kohēzijas politikas mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” programmu izstrādi un īstenošanas koordinēšanu Latvijā, sadarbībā ar Krievijas nacionālo atbildīgo iestādi – Krievijas Federācijas Ekonomikas attīstības ministrija -nodrošinājusi Programmas dokumenta projekta sagatavošanu.

Programmas mērķis ir stiprināt sadarbību starp reģioniem šādos tematiskajos virzienos:

  • Uzņēmējdarbības vides uzlabošana;
  • Efektīva pārvaldība un ilgtspējīga vides izmantošana;
  • Ilgtspējīgs tūrisms un kultūra;
  • Cilvēku savstarpējās sadarbības uzlabošana.

Programmā plānots atbalstīt šādas pārrobežu aktivitātes: pieredzes apmaiņa mazo un vidējo uzņēmumu (turpmāk – MVU) uzņēmējdarbības atbalsta jomā; MVU infrastruktūras atbalsta izveide un attīstība; darbības, kas ceļ MVU konkurētspēju, tostarp veicinot vecāka gadagājuma cilvēku un jauniešu zināšanas un digitālās kompetences; pieredzes apmaiņa sociālas un iekļaujošas uzņēmējdarbības jomā; esošās (zaļās) infrastruktūras attīstība un uzlabošana, padarot apkārtējo vidi pievilcīgu vietējiem iedzīvotājiem, tūristiem un uzņēmumiem; piekļuves nodrošināšana dabas resursiem un ilgtspējīgs dabas tūrisms; sadarbības stiprināšana dabas resursu un aizsargājamo teritoriju apsaimniekošanai, ekosistēmu aizsargāšanai un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un pārvaldībai; kopīgu tūrisma produktu un pakalpojumu attīstība; integrētu pārrobežu tūrisma piedāvājumu un kopīgu tirdzniecību veicinošu aktivitāšu izstrāde; kultūras un vēsturiskā mantojuma vietu saglabāšana, aizsargāšana un pielāgošana vai attīstīšana; vietējo tradīciju saglabāšana pārrobežu kultūras telpā, ļaujot plašākai sabiedrībai iepazīties ar nemateriālo kultūras mantojumu; atbalsts cilvēku savstarpējām darbībām dažādās jomās, tai skaitā, bet ne tikai, sporta, apkārtējās vides, sociālās iekļaušanas, izglītības, amatniecības attīstīšanas, u.c.

2021.gadā Programmai ir veikts arī stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums. Stratēģiskais novērtējums ir saistīts ar Programmas izstrādes procesu un ietver vides pārskata sagatavošanu konsultējoties ar sabiedrību un atbildīgajām institūcijām. Savukārt vides pārskatā iekļautie secinājumi un rekomendācijas ir būtiski Programmas apstiprināšanai.

Programmas dokumenta projekts un Vides pārskata projekts publiskajai apspriešanai tiek virzīti vienlaicīgi gan Latvijā, gan Krievijā.

Publiskajā apspriešanā nodotie dokumenti latviešu valodā (tulkojums) pieejami Tiesību aktu projektu publiskajā portālā (TAP) un šeit:

Publiskajā apspriešanā nodotie dokumenti latviešu valodā:

  1. Programmas dokumenta projekts.
  2. Vides pārskata projekts un 1.pielikums novērtējums „Nenodarīt būtisku kaitējumu”.

Dokumenti angļu valodā pieejami Programmas tīmekļa vietnē ŠEIT.

Latvijā rakstiskus priekšlikumus (latviešu valodā) par Programmas dokumenta projektu un Vides pārskata projektu līdz 2022.gada 10.janvārim ir iespējams iesniegt TAP Sabiedrības līdzdalības sadaļā – šeit Sabiedrības līdzdalība (mk.gov.lv) vai Programmas mājaslapā: Public hearing for the Latvia-Russia CBC Programme 2021-2027 – LatRus (latruscbc.eu): https://forms.gle/qRmMXwHvyyPFiHoe8

Publiskās apspriedes sanāksme notiks 2021.gada 15.decembrī plkst. 10:00-12:00, Zoom platformā. Reģistrācijas saite dalībai sanāksmē pieejama šeit: https://forms.gle/4E1HPBRKC5BncwNY6 Reģistrācija ir atvērta līdz 13.decembrim.

Vairāk informācijas par Programmu tīmekļa vietnē www.interreg.lv, kā arī Programmas tīmekļa vietnē: Latvia-Russia CBC Programme 2021-2027.

Latvija - Russia