Pašvaldības Sabiedrības līdzdalība

Sabiedrības iebildumi un priekšlikumi par likumprojektu “Pašvaldību likums”

Paziņojums par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

1 .

Dokumenta veids

Tiesību akts

2. 

Dokumenta nosaukums

Likumprojekts “Pašvaldību likums”

3. 

Politikas joma un nozare vai teritorija

Publiskās pārvaldes politika

4.

Dokumenta mērķgrupas

Pašvaldības, iedzīvotāji

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Likumprojekts izstrādāts, lai nodrošinātu laikmetīgu pārvaldību pēc pašvaldību administratīvi teritoriālās reformas, veicinot demokratizāciju, skaidrāk nodalot lēmējvaru no izpildvaras, nosakot skaidru kompetenču un funkciju sadali.

Likumprojektā risināmie problēmjautājumi ir:

  • pašvaldību darba organizācijas uzlabošana – domes un komiteju slēgto sēžu rīkošanas nosacījumi / attālinātu domes sēžu rīkošanas nosacījumi / komiteju locekļu skaita ierobežojuma atcelšana / domes ārkārtas sēžu rīkošanas nosacījumi / rīcības brīvība pagastu un pilsētu pārvalžu veidošanā;
  • autonomo funkciju precizēšana – funkciju formulējuma un satura aktualizēšana;
  • saistošo noteikumu tiesiskuma nodrošināšana – samazināta VARAM loma saistošo noteikumu pirmskontrolē, vienlaikus palielinot nozares ministriju iesaisti, kā arī saglabājot VARAM pēckontroles funkciju – tiesības apturēt prettiesiskus saistošos noteikumus / saistošo noteikumu vienota pieejamība likumi.lv;
  • sabiedrības iesaistes palielināšana – izveidotas iedzīvotāju valdes, kas skata iedzīvotājus interesējošus jautājumus un pārstāv tos domē / iedzīvotāju kolektīva iesnieguma iesniegšanas un izskatīšanas kārtība (no 16 g.v., līdzīgi kā iesniegumi Saeimai caur manabalss.lv) / ieviests līdzdalības budžets;
  • varas dalīšanas principa nostiprināšana – domes (deputātu, priekšsēdētāja) un izpildvaras (izpilddirektora, administrācijas) kompetences nošķiršana / deputātu amata savienošanas ierobežojumu pārskatīšana;
  • citi tiesisko regulējumu precizējoši jautājumi (piemēram, precizēti saistošo noteikumu projekta izstrādes un publicēšanas, kā arī pašvaldības informatīvā izdevuma izdošanas nosacījumi, pašvaldību pārraudzības un sadarbības instrumenti, izslēgts pašvaldību pirmpirkuma tiesību institūts).

6. 

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Plānots izsludināt Valsts sekretāru sanāksmē līdz 2020.gada 15.oktobrim.

7.

Dokumenti

Pielikumā – likumprojekts un tā anotācija.

8. 

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" 7.4.apakšpunktam, sniedzot ministrijā rakstisku viedokli līdz 2020.gada 8.oktobrim

9. 

Pieteikšanās līdzdalībai

Viedokli, iebildumus un priekšlikumus lūdzu nosūtīt uz e-pastu dace.balgalve@varam.gov.lv divu nedēļu laikā no paziņojuma publicēšanas brīža

10. 

Cita informācija

Nav

11. 

Atbildīgā amatpersona

Ilze Oša, valsts sekretāra vietniece reģionālās attīstības jautājumos