Sabiedrības līdzdalība

Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Kārtība, kādā izbeidz piemērot atkritumu statusu no bioloģiski noārdāmiem atkritumiem iegūtam materiālam un tā izmantošanai” izstrādes procesā 

1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts

2.

Dokumenta nosaukums

Kārtība, kādā izbeidz piemērot atkritumu statusu no bioloģiski noārdāmiem atkritumiem iegūtam materiālam un tā izmantošanai

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Vides politika

4.

Dokumenta mērķgrupas

Pašvaldības, atkritumu apsaimniekotāji, iedzīvotāji.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Noteikumu projekta mērķis ir nodrošināt būtisku poligonos apglabājamo atkritumu apjoma samazinājumu veicinot bioloģiski noārdāmo atkritumu (turpmāk – BNA) pārstrādi, pašvaldībās ieviešot obligātu BNA dalītas vākšanas sistēmu līdz 2023. gadam.

Šie noteikumi ir nepieciešami, lai samazinātu nešķirotu sadzīves atkritumu, kas tiek noglabāti poligonos, apjomu un tādā veidā tiks arī veicināta pārstrādāto materiālu izmantošana. Noteikumi noteiks kritērijus tāda materiāla iegūšanai, ko droši var izmantot tautsaimniecībā, lai nodrošinātu atkritumu apsaimniekošanas mērķu izpildi un radītu iespējas izmantot pārstrādāto materiālu.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Ministru kabineta noteikumu projektu plānots izsludināt 2021. gada 17. jūnija Valsts sekretāru sanāksmē.

7.

Dokumenti

Anotācija

Normatīvais akts

Pielikums nr.1

Pielikums nr.2

Pielikums nr.3

Pielikums nr.4

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvji var līdzdarboties, rakstiski iesniedzot viedokli, iebildumus un priekšlikumus par izstrādāto likumprojektu.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Viedokli, iebildumus un priekšlikumus lūgums iesniegt līdz 2021. gada 15. jūnijam, nosūtot tos uz elektroniskā pasta adresi sanita.reinerte@varam.gov.lv. Iesniedzot viedokli, iebildumus vai priekšlikumus par Ministru kabineta noteikumu projektu, jānorāda iesniedzēja vārds, uzvārds, institūcijas nosaukums, kuru pārstāv (ja tāda ir), adrese, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese.

10.

Cita informācija

Nav

11.

Atbildīgā amatpersona

Sanita Reinerte, tālr. 67026490, e-pasts: sanita.reinerte@varam.gov.lv