NFI projekts
logo medium

Piektdien, 14.februārī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija organizēja Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.–2014.gada perioda programmas* līdzfinansētā projekta „Reģionālās politikas aktivitāšu īstenošana Latvijā un reģionālās attīstības pasākumu izstrāde” (turpmāk – Projekts) pirmo vadības komitejas sanāksmi.

Vadības komitejas uzdevums ir uzraudzīt Projekta aktivitāšu ieviešanas progresu, novērtēt Projekta īstenošanas rezultātus un pēc nepieciešamības pieņemt lēmumus par nepieciešamām izmaiņām Projekta aktivitāšu īstenošanā, lai nodrošinātu rezultātu veiksmīgu sasniegšanu gan Projekta līmenī, gan programmas līmenī.
 
Vadības komitejas darbā piedalās Projekta parteri – visi Latvijas plānošanas reģioni, Oppland un Aust-Agder reģionālā līmeņa pašvaldības, , kā arī tādas valsts un nevalstiskās organizācijas kā Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra, Latvijas Lielo pilsētu asociācija, Latvijas Pašvaldību savienība un Norvēģijas Vietējo un reģionālo varas iestāžu asociācija.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra vietniece reģionālās attīstības jautājumos Ilona Raugze (vadības komitejas priekšsēdētāja) atzīmē, ka „projektā plānotās aktivitātes un pasākumi paaugstinās visu Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību kapacitāti attīstības plānošanas jautājumos, kā arī vietējo kopienu lomas stiprināšana attīstības plānošanā”.

Projekta īstenošanas periodā kopumā plānotas 3 vadības komitejas sanāksmes un nākamā notiks š.g. otrajā pusē.


* Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.–2014.gada perioda programma „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm"

attēls

attēls

attēls