Digitālā transformācija Interreg

Šī gada sākumā veiksmīgi noslēdzies DigiBEST projekta starpreģionu politikas izpētes procesa sākumposms, kura rezultātā katra DigiBEST projekta partnervalsts, cieši sadarbojoties ar savas valsts vai reģiona iesaistītājām pusēm, ir veikusi esošās situācijas izvērtējumu mazo un vidējo uzņēmumu (turpmāk - MVU) digitālās transformācijas jomā, izstrādājot Reģionālo pētījumu par digitālās transformācijas situāciju savā reģionā un tās ietekmi uz uzņēmējdarbību (MVU) (turpmāk – Reģionālais pētījums).

Reģionālie pētījumi tika izstrādāti, lai palielinātu izpratni un dalītos pieredzē par MVU digitālās transformācijas problēmām un vajadzībām dažādos Eiropas reģionos, kā arī izpētes procesā gūtajiem ierosinājumiem politikas instrumentu uzlabošanā. Reģionālo pētījumu ietvaros katrā partnervalstī tika veikta arī Uzņēmējdarbības digitālās transformācijas novērtējuma aptauja. Kopumā ir izstrādāti seši reģionālie pētījumi - par Latvijas, Norvēģijas, Austrijas, Itālijas, Spānijas un Portugāles valsts/reģionu situāciju, kā arī viens apvienotais pētījums, kurā veikta uzņēmumu digitālās transformācijas un ekonomiskās situācijas salīdzinošā analīze, un kuru izstrādā projekta padomdevēja partneris – Latvijas Universitāte.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija kā DigiBEST projekta Latvijas partneris, ir izstrādājis Reģionālo pētījumu par digitālās transformācijas situāciju Latvijā un tā ietekmi uz uzņēmējdarbību, īpaši MVU. Dokuments sagatavots angļu valodā un pieejams šeit.

  1. Vispārīgā situācija MVU digitālās transformācijas jomā Latvijā.
  2. Ekonomikas un uzņēmējdarbības attīstības faktoru izvērtējums, īpaši uzmanību pievēršot digitālās ekonomikas un sabiedrības radītājiem.
  3. MVU digitālās transformācijas barjeru un risinājumu pārskats politikas instrumentu uzlabojumu kontekstā.
  4. Latvijas DigiBEST projekta ieinteresēto pušu apskats un MVU digitālās transformācijas SVID analīze.
  5. Galvenie Eiropas Savienības un nacionālie plānošanas dokumenti un atbalsta instrumenti MVU digitālās transformācijas jomā.
  6. DigiBEST projektā identificētās labās prakses un veikto aptauju rezultāti par Latvijas MVU digitalizācijas līmeņiem, procesiem un digitālo tehnoloģiju izmantošanu, t.sk., Covid19 pandēmijas krīzes ietekmi.
  7. Secinājumi un priekšlikumi par risināmo problemātiku un esošās biznesa ekosistēmas pilnveides iespējām MVU digitālās transformācijas veicināšanā.

DigiBEST projekta kontekstā Reģionālais pētījums ir daļa no DigiBEST starpreģionu politikas izpētes procesa, kas tiks izmantots nākamo projektā paredzēto aktivitāšu īstenošanā, proti salīdzinošā novērtējuma izpētes procesā (Peer Review), kas ietver projekta partnervalstu piesaistīto ārējo ekspertu padziļināto izpēti par MVU digitalizācijas situāciju citās projekta partnervalstīs, lai saprastu reģiona specifiku, kā arī sniegtu neatkarīgus secinājumus par identificētajām problēmām un ieteikumus politikas uzlabošanai. Pamatojoties uz Reģionālajā pētījumā un Salīdzinošā novērtējuma procesa ietvaros ekspertu sniegtajiem secinājumiem un ieteikumiem, katrai Projekta partnervalstij ir jāizstrādā “Ceļa karte” un Rīcības plāns - iekļaujot katra Projekta partnera reģiona/valsts paredzētās aktivitātes MVU digitālās transformācijas veicināšanai.