latvianature

2023. gada 15. jūnijā plkst. 10.00 kampaņā “Ķeram svešos Latvijas dabā” ikviens aicināts piedalīties Dabas aizsardzības pārvaldes projekta LatViaNature un Pasaules Dabas Fonda rīkotajā talkā bīstamo invazīvo sugu ierobežošanai dabas liegumā “Vecdaugava”, Rīgā. Kopā ar zinošākajiem invazīvo sugu ekspertiem būs iespēja apgūt invazīvo sugu ierobežošanas metodes, speciālistiem uzdot interesējošos jautājumus un pielikt savu roku “svešo” ienācēju ierobežošanā. Dalība talkā jāpiesaka līdz 12. jūnijam, aizpildot https://ej.uz/Keram_svesos_pieteiksanas.Uz vietas darbosies arī mobilā Dabas klase ar izzinošām aktivitātēm par invazīvajām sugām, kas vēl vairāk sekmēs informācijas apguvi.  

Dabas liegumā “Vecdaugava” aptuveni septiņu hektāru platībā izplatījušās invazīvās sugas –puķu sprigane, kas atzīta par vienu no invazīvākajām sugām ne tikai Latvijā, bet visā Eiropā, un krokainā roze. Talkas dalībniekiem cimdi un nepieciešamais inventārs tiks nodrošināts. Tikšanās vieta būs Skanstnieku iela Vecdaugavas krastā, pie ieejas dabas liegumā “Vecdaugava” (https://ej.uz/Talka_Keram_svesos_Latvijas_daba).   

Lai netraucētu šobrīd dabas liegumā “Vecdaugava” ligzdojošos putnus, talka norisināsies ārpus ligzdošanas teritorijas un netiks izmantota tehnika, kas rada troksni, bet notiks tikai augu raušana ar rokām vai sakņu izrakšana ar lāpstu. Saskaņā ar “Dabas lieguma “Vecdaugava“ individuālajiem aizsardzības un izmantošanas noteikumiem”, talkas darbības – invazīvo sugu izskaušana – ietilpst teritorijas apsaimniekošanas pasākumos, jo invazīvās sugas, veidojot monoaudzes, apdraud dabas vērtības, kā arī kalpo kā donorteritorija šo bīstamo sugu tālākai izplatībai. 

Talka ir viena no aktivitātēm LatViaNature organizētajā kampaņā “Ķeram svešos Latvijas dabā”, kuras mērķi ir veicināt sabiedrības izpratni par bīstamajām invazīvajām sugām, to radītajiem draudiem Latvijas dabai un informēt par nepieciešamību ziņot par šo sugu novērojumiem dabā Dabas aizsardzības pārvaldes vietnē  www.invazivs.lv. Vietnē ir apkopota arī informācija – apraksti un fotogrāfijas – par Latvijā invazīvajām sugām un zināmo to izplatību. Iesniegt ziņojumu par dabā novērotajām invazīvajām sugām ir vienkārši:  

  • tās jānofotografē;  
  • vietnē www.invazivs.lv jāaizpilda īsa anketa, atstājot savu kontaktinformāciju, lai nepieciešamības gadījumā eksperti var sazināties; 
  • jānorāda atradnes vieta kartē. 

Visus iesniegtos ziņojumus pārbauda zinātnieki un dabas eksperti, kuri ikdienā strādā Dabas aizsardzības pārvaldē, Daugavpils Universitātē un Latvijas Hidroekoloģijas institūtā. Ziņojumi ļauj agrīni atklāt un apzināt “svešo” izplatību, kā arī valsts līmenī plānot ierobežošanas pasākumus. Mūsdienīga dabas aizsardzība balstās zinātnē un sadarbībā – ikviena praktiskā iesaistē.  

No Latvijas dabā sastopamajām augu un dzīvnieku sugām apmēram trešdaļa ir svešzemju sugas. Aptuveni 10 % svešzemju sugu ir bīstamas – invazīvas sugas, kas apdraud dabas daudzveidību Latvijā: agresīvi izplatās un izkonkurē vietējās sugas. Invazīvās sugas var ne tikai radīt dabas ekosistēmu izmaiņas, bet nodarīt ekonomisku kaitējumu un atsevišķas sugas arī kaitējumu cilvēka veselībai. 

Dabas aizsardzības pārvaldes īstenotā projekta LIFE-IP LatViaNature mērķis ir pilnveidot dabas aizsardzības sistēmu Latvijā – izstrādāt inovatīvas pieejas aktuālu dabas aizsardzības jautājumu risināšanā un ieviest Natura 2000 teritoriju prioritāro rīcību programmu, tādējādi nodrošinot Eiropas Savienības nozīmes biotopu un sugu labvēlīgu aizsardzības stāvokli Latvijā. Par sadarbību kopējam mērķim ir vienojušās desmit organizācijas, kas pārstāv gan valsts, gan nevalstisko sektoru, kā arī augstākās izglītības iestādes. Viena no LIFE-IP LatViaNature darbības jomām ir invazīvo sugu pārvaldības sistēmas pilnveide Latvijā. Vairāk par projektu: www.LatViaNature.lv.  

Projekts LIFE-IP LatViaNature “Natura 2000 aizsargājamo teritoriju pārvaldības un apsaimniekošanas optimizācija” (LIFE19IPE/LV/000010) tiek īstenots ar Eiropas Savienības LIFE programmas un Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansiālu atbalstu. 

Informācija atspoguļo tikai projekta LIFE-IP LatViaNature īstenotāju redzējumu, Eiropas Klimata, infrastruktūras un vides izpildaģentūra nav atbildīga par šeit sniegtās informācijas iespējamo izmantojumu. 

Plašāka informācija: 

Anda Zakenfelde,
Dabas aizsardzības pārvaldes  
projekta LatViaNature komunikācijas vadītāja 


Tālr.: 26539348
E-pasts: anda.zakenfelde@daba.gov.lv