Sabiedrības līdzdalība

1.

Dokumenta veids

Likumprojekts

2.

Dokumenta nosaukums

Grozījumi Iepakojuma likumā

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Vides politika

4.

Dokumenta mērķgrupas

Likumprojekts attiecas uz iepakojuma apsaimniekotājiem, depozīta iepakojuma pārdevējiem un depozīta sistēmas operatoru.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Likumprojekta mērķis – precizēt Iepakojuma likumā ietverto normatīvo regulējumu saistībā ar depozīta sistēmu, nodrošināt atbilstību Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumam un Eiropas Parlamenta un Padomes 1994. gada 20. decembra Direktīvai 94/62/EK par iepakojumu un izlietoto iepakojumu.

Iepakojuma likumā ir paredzēts izdarīt šādus grozījumus:

  • depozīta maksas definīcija izteikta jaunajā redakcijā, paredzot, ka depozīta maksa ir naudas summa, kuru maksā kā drošības naudu;
  • precizēti nosacījumi saistībā ar depozīta iepakojuma savākšanu, ja depozīta iepakojuma pārdevēji veido kopīgu depozīta iepakojuma pieņemšanas vietu;
  • precizētas reģenerācijai paredzētajam iepakojumam izvirzāmas prasības;
  • vārdi “republikas pilsētas” attiecīgajā locījumā aizstāti ar vārdu “valstspilsētas” attiecīgajā locījumā.

 

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Likumprojektu plānots izsludināt 2021. gada 1. aprīļa  Valsts sekretāru sanāksmē.

7.

Dokumenti

Pielikumā:

Normatīvais akts 

Anotācija ar pielikumu

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvji var līdzdarboties, rakstiski iesniedzot viedokli, iebildumus un priekšlikumus par izstrādāto likumprojektu.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Viedokli, iebildumus un priekšlikumus lūgums iesniegt līdz 2021. gada 30. martam, nosūtot tos uz elektroniskā pasta adresi tatjana.alekse@varam.gov.lv. Iesniedzot viedokli, iebildumus vai priekšlikumus par likumprojektu, jānorāda iesniedzēja vārds, uzvārds, institūcijas nosaukums, kuru pārstāv (ja tāda ir), adrese, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese.

10.

Cita informācija

Nav

11.

Atbildīgā amatpersona

Tatjana Alekse, tālr.67026479, e-pats: tatjana.alekse@varam.gov.lv