Sabiedrības līdzdalība

Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 5. februāra noteikumos Nr. 84 “Noteikumi par atsevišķu bīstamu ķīmisku vielu lietošanas ierobežojumiem elektriskajās un elektroniskajās iekārtās”” izstrādes procesā

1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts

2.

Dokumenta nosaukums

Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 5. februāra noteikumos Nr. 84 “Noteikumi par atsevišķu bīstamu ķīmisku vielu lietošanas ierobežojumiem elektriskajās un elektroniskajās iekārtās”

 

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Vides politika

4.

Dokumenta mērķgrupas

Elektrisko un elektronisko iekārtu, to rezerves daļu un kabeļu ražotāji – aptuveni 250 komersanti, pilnvarotie pārstāvji, importētāji un izplatītāji – aptuveni 1400 komersanti.

Elektrisko un elektronisko iekārtu lietotāji – visi Latvijas iedzīvotāji un komersanti.

Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu apsaimniekošanas komersanti – četri komersanti;

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Noteikumu projekts ir sagatavots, lai Latvijas normatīvajos aktos pārņemtu Eiropas Komisijas 2021. gada 15. janvāra Deleģētās direktīvas 2021/647/ES, ar ko, pielāgojot zinātnes un tehnikas attīstībai, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/65/ES III pielikumu groza attiecībā uz atbrīvojumu dažu svina un sešvērtīgā hroma savienojumu izmantošanai civilām (profesionālām) vajadzībām paredzētu sprāgstvielu elektriskajos un elektroniskajos iniciatoros.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Ministru kabineta noteikumu projektu plānots izsludināt Valsts sekretāru sanāksmē 2021. gada 12. augustā.

7.

Dokumenti

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvji var līdzdarboties, rakstiski iesniedzot viedokli, iebildumus un priekšlikumus par izstrādāto likumprojektu.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Viedokli, iebildumus un priekšlikumus lūgums iesniegt līdz 2021. gada 4. augustam, nosūtot tos uz elektroniskā pasta adresi ilze.donina@varam.gov.lv. Iesniedzot viedokli, iebildumus vai priekšlikumus par Ministru kabineta noteikumu projektu, jānorāda iesniedzēja vārds, uzvārds, institūcijas nosaukums, kuru pārstāv (ja tāda ir), adrese, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese.

10.

Cita informācija

Nav

11.

Atbildīgā amatpersona

Ilze Doniņa, tālr. 67026515, e-pasts: ilze.donina@varam.gov.lv