Sabiedrības līdzdalība

Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Valsts nozīmes zemes dzīļu nogabala “Inčukalna dabasgāzes krātuve” izmantošanas noteikumi” izstrādes procesā.

1. Dokumenta veids  Ministru kabineta noteikumu projekts 
2. Dokumenta nosaukums  Valsts nozīmes zemes dzīļu nogabala “Inčukalna dabasgāzes krātuve” izmantošanas noteikumi 
3. Politikas joma un nozare vai teritorija  Vides politika 
4. Dokumenta mērķgrupas  Nogabala apsaimniekotājs AS “Conexus Baltic Grid”, kam izsniegtas zemes dzīļu izmantošanas licences; zemes īpašnieki vai tiesiskie valdītāji, kuru īpašums atrodas nogabalā; vietējās pašvaldības, kuru teritorijā atrodas nogabals. 
5. Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība 

Noteikumu projekta mērķis ir noteikt vispārīgos valsts nozīmes zemes dzīļu nogabala “Inčukalna dabasgāzes krātuve” izmantošanas noteikumus. 

Ar grozījumiem likumā “Par zemes dzīlēm” tiek paplašināts deleģējums Ministru kabinetam noteikt arī valsts nozīmes zemes dzīļu nogabalus. Līdz attiecīgo Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2021. gada 31. decembrim ir piemērojami Ministru kabineta 2017. gada 8. augusta noteikumi Nr. 439 “Valsts nozīmes zemes dzīļu nogabala “Inčukalna dabasgāzes krātuve” izmantošanas noteikumi”. 
6. Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība  Ministru kabineta noteikumu projektu plānots izsludināt Valsts sekretāru sanāksmē 2021. gada 22. jūlijā. 
7. Dokumenti 
8. Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties  Sabiedrības pārstāvji var līdzdarboties, rakstiski iesniedzot viedokli, iebildumus un priekšlikumus par izstrādāto likumprojektu. 
9. Pieteikšanās līdzdalībai  Viedokli, iebildumus un priekšlikumus lūgums iesniegt līdz 2021. gada 14. jūlijam, nosūtot tos uz elektroniskā pasta adresi guna.engele-volkova@varam.gov.lv. Iesniedzot viedokli, iebildumus vai priekšlikumus par Ministru kabineta noteikumu projektu, jānorāda iesniedzēja vārds, uzvārds, institūcijas nosaukums, kuru pārstāv (ja tāda ir), adrese, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese. 
10. Cita informācija  Nav
11. Atbildīgā amatpersona  Guna Eņģele-Volkova, tālr. 67026465, e-pasts: guna.engele-volkova@varam.gov.lv