Sabiedrības līdzdalība

1.

Dokumenta veids

Tiesību akts

2.

Dokumenta nosaukums

MK rīkojuma projekts “Par Latvijas institūciju dalību vides un klimata pasākumu programmā (LIFE) un valsts budžeta līdzfinansējumu 2021.-2024. gadā”.

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Vides politika

4.

Dokumenta mērķgrupas

Rīkojuma projekts skar potenciālos LIFE programmas projektu pieteikumu iesniedzējus.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Latvijai kā Eiropas Savienības dalībvalstij ir pieejams finansējums no Eiropas Savienības vides un klimata pasākumu programmas LIFE (turpmāk – LIFE programma). LIFE programmas īstenošanu nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes 2021.gada 29.aprīļa Regula Nr. 2021/783  ar ko izveido vides un klimata pasākumu programmu (LIFE) un atceļ Regulu (ES) Nr. 1293/2013 (turpmāk – Regula). Saskaņā ar Regulu LIFE programmas īstenošana notiek divos posmos – 2021.-2024. gads un 2025.-2027. gads.

LIFE regula neparedz nacionālo finansējumu LIFE projektiem, bet, ņemot vērā nacionālā finansējuma pieejamības izšķirošo nozīmi LIFE projektu pieteikšanā, kā arī līdzšinējās sekmes LIFE programmas finansējuma piesaistē, nepieciešams turpināt nacionālā finansējuma piešķiršanu no valsts budžeta EK apstiprinātiem LIFE programmas projektiem.

Lai varētu nodrošināt nacionālo finansējumu, nepieciešams izdot Ministru Kabineta rīkojumu, kas noteiktu valsts budžeta līdzfinansējuma apjomu 2021.-2024. gadā.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Plānots izsludināt Valsts sekretāru sanāksmē: 2021.gada 12. augustā

7.

Dokumenti

Rīkojuma projekts un anotācija

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumu Nr. 970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" 7.41. punktā noteiktajā veidā - rakstiski sniedzot viedokli par rīkojuma projektu tā izstrādes stadijā.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Iebildumus un priekšlikumus aicinām iesniegt līdz 2021. gada 27. jūlijam, nosūtot tos 11. punktā minētajai atbildīgajai amatpersonai uz e-pastu.

10.

Cita informācija

Nav

11.

Atbildīgā amatpersona

Ilona Mendziņa, Dabas aizsardzības departamenta direktora vietniece, tālr.: 67026432, e-pasts: ilona.mendziņa@varam.gov.lv