Sabiedrības līdzdalība

Paziņojums par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā 

 1.  

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumi.

 

 1.  

Dokumenta nosaukums

Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumos Nr. 108 "Publisko elektronisko iepirkumu noteikumi"

(turpmāk – projekts).

 1.  

Politikas joma un nozare vai teritorija

Publiskās pārvaldes politika.

 1.  

Dokumenta mērķgrupas

Publisko elektronisko iepirkumu sistēmas lietotāji (iepirkumu veicēji).

Juridiskas un fiziskas personas (piegādātāji), kas piedāvā tirgū pakalpojumus, preces un būvdarbus un kas piedalās iepirkumos un iepirkumu procedūrās.

 

 1.  

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Projekts izstrādāts, lai:

1) nodrošinātu aktuālo ziņu iekļaušanu e-izziņās, piemērojot Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādu kopsummai regulējumu, kāds šobrīd noteikts pārējo reģistru darbībai, proti, aktuālo ziņu pieejamību reģistru pārziņi nodrošina vienlaikus ar reģistros uzkrājamo ziņu izmaiņām;

2) noteiktu līgumcenas slieksni, no kuras pasūtītājiem jāsniedz pamatojums pasūtījumiem ierobežotas konkurences pozīcijās.

 1.  

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Plānots izsludināt VSS: 18.03.2021.

 

 1.  

Dokumenti

Projekts un tā anotācija.

 1.  

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumu Nr.970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" 7.6.apakšpunktam sniedzot iebildumus un priekšlikumus lēmējinstitūcijas noteiktajā kārtībā lēmuma pieņemšanas procesā.

 1.  

Pieteikšanās līdzdalībai

Iebildumus un priekšlikumus aicinām sniegt līdz 10.03.2021., nosūtot tos 11.punktā minētajām atbildīgajām amatpersonām uz e-pastu vai, izsakot mutiski pa norādīto tālruni.

 

 1.  

Cita informācija

Nav.

 1.  

Atbildīgā amatpersona

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas  Informācijas sabiedrības attīstības departamenta

Informācijas sabiedrības politikas īstenošanas koordinācijas nodaļas vecākā konsultante Ingrīda Igaune, tālr. 66016780, ingrida.igaune@varam.gov.lv