No 7.-10.oktobrim Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk – VARAM) pārstāvji kā Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas „Nacionālā klimata politika” (turpmāk – Programma) apsaimniekotājs piedalījās pieredzes apmaiņas pasākumā ar Portugāles Vides aģentūru par Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta administrēšanu  un klimata politikas ieviešanu, kā arī piedalījās Portugāles Vides aģentūras rīkotajā konferencē „Too Much, Too Little – The Role of Water in Adaptation to Climate Change” (turpmāk – konference).

Konferencē piedalījās gan nozīmīgāko klimata politikas veidošanā iesaistīto organizāciju kā Apvienoto Nāciju organizācijas, Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas, Eiropas Komisijas,  Eiropas Vides aģentūras un Eiropas Ekonomikas zonas pārstāvji, gan arī Eiropas Ekonomikas zonas donorvalstu un saņēmējvalstu un citu Eiropas valstu pārstāvji. Konferencē arī piedalījās Eiropas valstu vides organizāciju un universitāšu pārstāvji, kā arī citi interesenti. Kopumā konferencē piedalījās  aptuveni 270 dalībnieki.

Konferencē sniegta daudzpusīga informācija par klimata pārmaiņām un atsevišķi par tādām tēmām kā ūdens loma pielāgošanās klimata pārmaiņām, klimata pārmaiņas un dabas katastrofas, lauksaimniecība un augsnes saglabāšana. Konferencē tika aktualizēts sabiedrības informēšanas nozīmīgums, jo tas ir svarīgs priekšnoteikums valdības rīcībai klimata pārmaiņu seku mazināšanai un pielāgošanās tām. Svarīgi ir atspoguļot sabiedrībai kā klimata pārmaiņas ietekmē cilvēku ikdienas dzīvi. Eksperti arī uzsvēra nepieciešamību skaidri apzināties klimata pārmaiņu radīto seku kopējās izmaksas. Savukārt, grupu darbā sesijās valstis dalījās ar savu pieredzi jūras krastu aizsardzībā pret krasta eroziju, plūdu un zemes nogruvumu radīto postījumu novēršanā, kā arī sausuma un ūdens trūkuma seku mazināšanā.

VARAM pārstāvju un Portugāles Vides aģentūras pārstāvju tikšanās laikā tika pārrunāta Portugāles un Latvijas nacionālā klimata politika un tika meklētas kopīgas Latvijas un Portugāles intereses. Diskusiju rezultātā abas puses secināja, ka to interesēs ir, lai ANO Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām Kioto protokola ietvaros, valstu CO2 emisiju aprēķināšanā tiktu ņemta vērā arī CO2 emisiju piesaiste. Tikšanās ietvaros Portugāles Vides aģentūra dalījās ar savu pieredzi siltumnīcefekta gāzu (turpmāk – SEG) emisiju inventarizācijā un prognozēšanas praksi. VARAM un Portugāles Vides aģentūras arī dalījās pieredzē Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta programmu administrēšanā un ieviešanā. Noslēgumā abas puses izteica gandarījumu par veiksmīgo sadarbību un novēlēja turpināt stiprināt institūciju bilaterālās attiecības.

Pieredzes apmaiņas pasākums un dalība konferencē notika Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta papildu pasākumu ietvaros.

Konferences prezentāciju video pieejami elektroniski Portugāles Vides aģentūras tīmekļa vietnē: http://new.livestream.com/livestreaming-pt/EEAgrantsconf2013