2015. gada 24. jūlijā tika izsludināts VARAM publiskais iepirkums “Risku un ievainojamības novērtējums un pielāgošanās pasākumu identificēšana”. Iepirkuma nolikums un tehniskā specifikācija pieejama šeit.

Pētījuma īstenošana atbilst Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009. – 2014. gada programmas “Nacionālā klimata politika” mērķim – atbalstīt Latviju visaptverošas nacionālās klimata politikas izstrādē un Projekta mērķim – izstrādāt priekšlikumu Nacionālajai klimata pārmaiņu pielāgošanās stratēģijai.

Pētījuma mērķis ir risku un ievainojamības novērtēšana, kā arī atbilstošu un izmaksu efektīvu pielāgošanās pasākumu identificēšana 6 dažādās jomās - būvniecības un infrastruktūras plānošana, lauksaimniecība un mežsaimniecība, civilā aizsardzība un ārkārtas palīdzības plānošana, ainavu plānošana un tūrisms, bioloģiskā daudzveidība un ekosistēmu pakalpojumi, veselība un labklājība.

Pētījumā plānotā analīze balstīsies uz datiem par klimata pārmaiņu esošajām tendencēm un nākotnes izpausmēm, to ietekmi uz atsevišķām Latvijas tautsaimniecības jomām. Šajā kontekstā viens no nozīmīgākajiem faktoriem ir ekstremālās dabas parādības, un ar tām saistītie riski, kas var radīt lielus ekonomiskus zaudējumus gan konkrētām nozarēm, gan tautsaimniecībai kopumā, un apdraud iedzīvotāju veselību un labklājību. Lai atbildīgās institūcijas varētu pietiekami sagatavoties ekstremālu klimata parādību izpausmēm, savlaicīgi un efektīvi izplānot gan iespējamās preventīvās rīcības, gan nepieciešamo koordināciju katastrofu gadījumos, nepieciešams veikt klimata risku un to ietekmju novērtējumu atbilstoši noteiktajām rekomendācijām risku analīzē, kā arī ņemot vērā starptautiskos zinātniskos uzstādījumus un dokumentāciju.

Pētījumā iegūtie rezultāti tiks izmantoti Latvijas pielāgošanās monitoringa sistēmas indikatoru datubāzes izstrādē, kurā tiks ietverta informācija par klimata ietekmēm un klimata risku un ieguvumu novērtējums attiecīgajās jomās, lai turpmāk veiksmīgi izveidotu nacionālo pielāgošanās politikas un pasākumu sistēmu.

Publiskais iepirkums tiek veikts, lai nodrošinātu Projekta aktivitātes 2.3. "Tematiskie pētījumi, risku un ievainojamību novērtējums un pielāgošanās pasākumu identificēšana" īstenošanu.