2016. gada 2.maijā tika izsludināts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas publiskais iepirkums “Novērtējums par sadzīves, bīstamo un ražošanas atkritumu sastāvu atkritumu apsaimniekošanas reģionos, atsevišķu atkritumu veidu apsaimniekošanu un atkritumu poligonos apglabājamo atkritumu daudzuma samazināšanas iespējām”.

Iepirkuma nolikums un tehniskās specifikācijas pieejamas šeit! 

Novērtējums tiks veikts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada programmas “Nacionālā klimata politika” iepriekš noteiktā projekta „Nacionālās sistēmas pilnveidošana siltumnīcefekta gāzu inventarizācijai un ziņošanai par politikām, pasākumiem un prognozēm” aktivitātes ‘’3.1.3. Pētījumi emisiju samazināšanas politikas nodrošināšanai  no atkritumu apsaimniekošanas nozares’’ ietvaros.