Sabiedrības līdzdalība

Paziņojums par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā. 

 1.  

Dokumenta veids

Vadlīnijas.

 

 1.  

Dokumenta nosaukums

Publisko iepirkumu vadlīnijas informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (turpmāk – IKT) jomā (turpmāk – projekts).

 1.  

Politikas joma un nozare vai teritorija

Publiskās pārvaldes politika.

 1.  

Dokumenta mērķgrupas

Publisko iepirkumu veicēji IKT jomā.

Juridiskas un fiziskas personas, kas piedāvā tirgū pakalpojumus, preces un kas piedalās IKT jomas iepirkuma procedūrās.

 1.  

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Projekts izstrādāts, pamatojoties uz Ministru kabineta 2020. gada 11. februāra rīkojums Nr. 49 “Par Rīcības plānu publisko iepirkumu sistēmas uzlabošanai”, ar kuru uzdots izstrādāt metodiskos materiālus kvalifikācijas prasību noteikšanai un nodrošināt to publicitāti.

Nepieciešamas standartizētas kvalifikācijas prasības IKT nozares griezumā, kas novērš nepamatotu un neobjektīvu kvalifikācijas prasību izvirzīšanu iepirkuma procedūras dokumentos.

Projekta mērķis ir skaidrot atlases prasību noteikšanas pamatprincipus IKT jomas iepirkumiem. Vadlīnijas sniedz skaidrojumus attiecībā uz iepirkuma procedūras izvēli, vispārīgiem noteikumiem atlases prasībām, prasībām pretendenta pieredzei, prasībām personālam, līguma izpildes garantijām un līgumsodiem.

 1.  

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Plānots nosūtīt Iepirkumu uzraudzības birojam, publicēšanai iestādes tīmekļvietnē – 13.01.2021.

 1.  

Dokumenti

Pielikumā –

 

 1.  

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumu Nr.970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" 7.6.apakšpunktam sniedzot iebildumus un priekšlikumus lēmējinstitūcijas noteiktajā kārtībā lēmuma pieņemšanas procesā.

 1.  

Pieteikšanās līdzdalībai

Iebildumus un priekšlikumus aicinām sniegt līdz 06.01.2021., nosūtot tos 11.punktā minētajām atbildīgajām amatpersonām uz e-pastu vai, izsakot mutiski pa norādīto tālruni.

 1.  

Cita informācija

Nav.

 1.  

Atbildīgā amatpersona

Valsts reģionālās attīstības aģentūras Elektronisko iepirkumu departamenta direktors Oļegs Fiļipovičs, tālr. 67350649 olegs.filipovics@vraa.gov.lv

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas  Informācijas sabiedrības attīstības departamenta

Informācijas sabiedrības politikas īstenošanas koordinācijas nodaļas vecākā konsultante Ingrīda Igaune, tālr. 66016780, ingrida.igaune@varam.gov.lv