Teritorijas attīstības plānošana

Viens no ministrijas uzdevumiem ir nodrošināt teritorijas attīstības plānošanas metodisko vadību un uzraudzību, tai skaitā pašvaldību darbības tiesiskuma uzraudzību teritorijas plānošanas jomā. Šī uzdevuma ietvaros ministrija izvērtē teritorijas plānojumu un lokālplānojumu izstrādes procedūras un dokumentā iekļauto nosacījumu atbilstību normatīvo aktu prasībām, sagatavojot viedokli par dokumenta īstenošanas iespējām un informējot pašvaldību par konstatētajām neatbilstībām. Ja izvērtēšanas procesā konstatēti būtiski pārkāpumi vai neatbilstības normatīvo aktu prasībām, vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs ir tiesīgs izdot rīkojumu par saistošo noteikumu, ar kuriem apstiprināts teritorijas plānojums vai lokālplānojums, apturēšanu.

Ņemot vērā Teritorijas attīstības plānošanas likumā noteikto ministrijas kompetenci un ievērojot labas pārvaldības principu, ministrija, izvērtējot teritorijas plānojumus un lokālplānojumus, vienmēr ņēmusi vērā konstatēto neatbilstību iespējamo ietekmi attiecībā uz trešajām personām – pašvaldības iedzīvotājiem un uzņēmējiem, kuru plānotās darbības tieši atkarīgas no plānošanas dokumentā noteiktajām prasībām. Ņemot vērā Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likumā noteikto ārējo  normatīvo aktu juridiskā spēka hierarhiju un to piemērošanu pretrunu gadījumos, jāatceras, ka, piemērojot  saistošos noteikumus, augstāks juridiskais spēks ir likumiem un Ministru kabineta noteikumiem. Tātad, piemērojot konkrēto plānošanas dokumentu, jāņem vērā augstāka juridiskā spēka normas.

Teritorijas plānojumu un lokālplānojumu izvērtēšanas procesā konstatēts, ka liela daļa neatbilstību normatīvo aktu prasībām atkārtojas no dokumenta uz dokumentu. Lai savlaicīgi novērstu jau iepriekš konstatēto neatbilstību atkārtošanos, biežāk konstatētās neatbilstības apkopotas  metodiskā materiālā “IETEIKUMI TERITORIJAS PLĀNOJUMU UN LOKĀLPLĀNOJUMU ATBILSTĪBAI NORMATĪVO AKTU REGULĒJUMAM“ (turpmāk – metodiskie ieteikumi).

Metodiskie ieteikumi saturiski sadalīti četros tematiskos blokos - ieteikumi teritorijas plānojumu un lokālplānojumu teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu un grafiskās daļas izstrādei, plānošanas dokumentu izstrādes procedūras uzlabošanai, kā arī vispārējus ieteikumus minēto plānošanas dokumentu izstrādei. Katram ieteikumam norādīts pamatojošais normatīvais regulējums vai sniegts skaidrojums, kā arī citēti konstatēto kļūdu piemēri.

Metodiskajiem ieteikumiem papildus pievienots saraksts ar LR Satversmes tiesas spriedumiem, uz kuriem biežāk dotas atsauces ministrijas vēstulēs, kā arī saraksts ar normatīvajiem aktiem (likumiem un Ministru kabineta noteikumiem), uz kuru neievērošanu norādīts visbiežāk. Ērtākai saraksta lietošanai, katram normatīvajam aktam pievienota tīmekļa vietnes saite, kurā atrodams pilns dokuments teksts.

Metodieskie ieteikumi sagatvoti, lai sniegtu atbalstu pašvaldībām un citiem teritorijas attīstības plānošanā iesaistītajiem dalībniekiem, plānošanas dokumentu izstrādes gaitā un uzlabotu plānošanas dokumentu kvalitāti, laicīgi novēršot neprecizitātes un neatbilstības.

Metodisko ieteikumu noslēgumā norādīta elektroniskā pasta adrese, uz kuru sūtāmi priekšlikumi papildinājumiem vai precizējumiem.