Preses relīze LIFE
Jūra

Šodien, 2.novembrī, Ministru kabinets apstiprināja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) virzīto rīkojumu “Par Latvijas institūciju dalību Eiropas Komisijas vides un klimata pasākumu programmā (LIFE) un valsts budžeta līdzfinansējumu 2021.-2024. gadā”, tādējādi atļaujot ministrijai uzņemties jaunas budžeta saistības Eiropas Komisijas (EK) apstiprināto LIFE projektu nacionālā līdzfinansējuma nodrošināšanai. Kopējais nacionālā līdzfinansējuma apjoms ir 37 952 047 eiro.   

Latvijas institūcijas valsts budžeta līdzekļus savu projektu līdzfinansēšanai noteiktajā kārtībā var pieprasīt pēc tam, kad projektu pieteikums jau ir saņēmis atbalstu no Eiropas Komisijas un noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu starp projekta pieteicēju un Eiropas Klimata, infrastruktūras un vides izpildaģentūru (CINEA). Nacionālā kontaktpunkta funkcijas LIFE projektiem pildīs Valsts reģionālās attīstības aģentūra un Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija.  

Iepriekšējā periodā, 2018.-2020. gadā, Latvijas institūcijas kopumā pieteikušas un EK apstiprinājusi 11 projektus. Šo projektu realizēšanai tika novirzīti 15 901 149 eiro no Latvijas budžeta līdzekļiem, savukārt LIFE programma šo projektu finansēšanai novirzījusi 35 636 564 eiro. Tas nozīmē, ka uz 1 eiro valsts budžeta līdzfinansējuma piesaistīti 2,24 eiro LIFE programmas finansējuma. 

Īstenojot LIFE programmas iepriekšējā perioda finansētos projektus, ir veicināta dabisko zālāju un piekrastes biotopu atjaunošana un apsaimniekošana, atjaunoti purvi īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, izstrādātas un aprobētas degradēto purvu atjaunošanas metodes, lai samazinātu siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisijas, izstrādāti SEG emisiju aprēķināšanas algoritmi. Ar LIFE programmas atbalstu ir nodrošināta arī kaitīgu ķīmisku vielu aizstāšana ar videi un veselībai mazāk kaitīgām. LIFE programma arī atbalsta inovatīvu siltumizolācijas materiālu ražošanu no makulatūras un kaņepju šķiedrām, tādējādi gan veicinot papīra atkritumu pārstrādi, gan jaunu produktu izstrādi un aprobāciju. Ar integrēto projektu piesaistīto finansējumu tiek nodrošināta upju baseinu apgabalu plānu ieviešana, ar mērķi ilgtermiņā uzlabot ūdens kvalitāti aptuveni 30% riska ūdensobjektu, izstrādājot, adaptējot Latvijas apstākļiem un ieviešot dažādus inovatīvus apsaimniekošanas un pārvaldības pasākumus, kā arī Natura 2000 prioritāro rīcību programmas ieviešana, pilnveidojot dabas aizsardzības sistēmu Latvijā, lai aizsargājamām sugām un biotopiem nodrošinātu saglabāšanos ilgtermiņā. Projekta laikā izstrādātas inovatīvas un piemērotas pieejas aktuālu dabas aizsardzības jautājumu risināšanā. 

LIFE programma ir Eiropas Komisijas finanšu instruments vides kvalitātes un klimata pārmaiņu inovatīvu un ilgtspējīgu uzlabojumu veikšanai. Galvenais LIFE programmas mērķis ir veicināt Eiropas Savienības (ES) vides un klimata politikas īstenošanu, attīstību un aktualizēšanu, piešķirot līdzfinansējumu projektiem, kas atbilst LIFE programmas mērķiem un rada papildus pievienoto vērtību ES. Uz programmu attiecas Eiropas Parlamenta un Padomes regula (ES Nr. 1293/2013) par vides un klimata pasākumu programmas (LIFE) izveidi. LIFE programma Latvijā darbojas kopš 2001.gada un ar tās atbalstu ir realizēti vairāk nekā 50 projekti.