Mākoņkalns Latgalē

Lai veicinātu Latvijas-Lietuvas pierobežu reģionu ilgtspējīgu un saliedētu sociālekonomisko attīstību, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) aicina institūcijas pieteikt projektus Interreg VI-A Latvijas–Lietuvas programmas 2021.–2027. gadam otrajā projektu konkursā, lai gūtu līdzfinansējumu reģionu attīstību veicinošu projektu īstenošanai.

Programmas mērķis ir padarīt Latvijas-Lietuvas pierobežu reģionus konkurētspējīgākus un pievilcīgākus dzīvošanai, mācībām, darbam un tūrismam. Programmas teritoriju veido Kurzemes, Zemgales un Latgales reģioni Latvijā un Klaipēdas, Telšu, Šauļu, Paņevežas un Utenas reģioni Lietuvā.

Programmu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) 27 659 980 eiro apmērā ar maksimālo atbalstu 80% apmērā no projekta attiecināmajiem izdevumiem. Pieteikumus var iesniegt jebkurā no programmas prioritātēm.

Viena no programmas prioritātēm ir “Institucionālo spēju stiprināšana un iedzīvotāju sadarbība”, kur kopējais finansējums projektiem ir 5,327 milj. eiro. Maksimālais ERAF atbalsts šīm aktivitātēm ir 250 tūkstoši eiro, savukārt maksimālais kopējais budžets vienam projektam ir 312,5 tūkstoši eiro.

Otra programmas prioritāte ir “Zaļa un ilgtspējīga attīstība ar mērķi veicināt pielāgošanos klimata pārmaiņām, katastrofu riska novēršanu un noturību, ņemot vērā uz ekosistēmām balstītas pieejas”. Šīm aktivitātēm kopējais finansējums projektiem ir 7,391 milj. eiro. Maksimālais ERAF atbalsts šīm aktivitātēm ir 600 tūkstoši eiro, savukārt maksimālais kopējais budžets vienam projektam ir 750 tūkstoši eiro.

Programmas prioritātei “Zaļa un ilgtspējīga attīstība ar mērķi uzlabot dabas, bioloģiskās daudzveidības un zaļās infrastruktūras, tostarp pilsētvides teritorijās, aizsardzību un saglabāšanu un samazināt visu veidu piesārņojumu” kopējais finansējums projektiem ir 7,659 milj. eiro. Maksimālais ERAF atbalsts šīm aktivitātēm ir 600 tūkstoši eiro, savukārt maksimālais kopējais budžets vienam projektam ir 750 tūkstoši eiro.

Aktivitātēm, kas ir vērstas uz “Sociāli iekļaujošas sabiedrības” veicināšanu kopējais finansējums projektiem ir 3,680 milj. eiro. Maksimālais ERAF atbalsts šīm aktivitātēm ir 500 tūkstoši eiro, savukārt maksimālais kopējais budžets vienam projektam ir 625 tūkstoši eiro.

Vēl viena programmas prioritāte ir “Dabas un kultūrvēsturiskā mantojuma ekonomiskais potenciāls”. Šīs prioritātes aktivitātēm kopējais finansējums projektiem ir 3,601milj. eiro. Maksimālais ERAF atbalsts šīm aktivitātēm ir 600 tūkstoši eiro, savukārt maksimālais kopējais budžets vienam projektam ir 750 tūkstoši eiro.

Programmas finansējuma saņēmēji var būt valsts budžeta iestādes, pašvaldības un to izveidotās iestādes, biedrības un nodibinājumi no Programmas teritorijas. Projekta īstenošanā jāiesaistās vismaz vienai Latvijas un vienai Lietuvas institūcijai. Konkurss ir atvērts līdz 21.jūnija plkst.17:00.

Pretendentiem savi projektu pieteikumi jāiesniedz elektroniski, izmantojot sistēmu JEMS vietnē https://jems.latlit.eu/

Papildinformācija par konkursu un iesniedzamajiem dokumentiem:  https://latlit.eu/calls-for-proposals/2nd-call-for-proposals/

Programmas apvienotais sekretariāts organizēs atbalsta pasākumus potenciālajiem pretendentiem 2024. gada maijā, par ko informācija tiks publicēta programmas tīmekļa vietnē.

Aicinām sekot līdzi informācijai Programmas mājaslapā www.latlit.eu un Facebook kontā: https://www.facebook.com/LatviaLithuaniaProgramme/.