Auga stāds

Rīga, 2021. gada 13. janvārī – Šonedēļ Ministru kabinetā tiks skatīts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) sagatavotais informatīvais ziņojums “Par Modernizācijas fonda ieviešanu”, kas ir jauns finanšu instruments, lai atbalstītu investīcijas Latvijas virzībā uz klimata politikas mērķu sasniegšanu.  

Ziņojumā kā potenciālie investīciju virzieni noteikti enerģētikas sistēmu modernizēšana, energoefektivitātes palielināšana un taisnīgas pārejas veicināšana. Līdz 2021.gada 1.jūlijam nepieciešams izstrādāt Modernizācijas fonda daudzgadu darbības programmas noteikumus, ņemot vērā Latvijas Nacionālajā enerģētikas un klimata plānā 2021.-2030. gadam noteiktos pasākumus.   

Modernizācijas fonds ir jauns finansēšanas mehānisms ar mērķi atbalstīt oglekļa mazietilpīgus ieguldījumus, atbalstot valstu virzību uz klimatneitralitāti. Modernizācijas fonda finansējums ir pieejams tajās ES dalībvalstīs, kur iekšzemes kopprodukts uz vienu iedzīvotāju tirgus cenās 2013. gadā nesasniedza 60 % no ES vidējā rādītāja, līdz ar to Modernizācijas fonda līdzekļi būs pieejami desmit ES dalībvalstīm - Bulgārijai, Rumānijai, Čehijai, Igaunijai, Horvātijai, Latvijai, Lietuvai, Ungārijai, Polijai un Slovākijai.  

Latvijai “iezīmētais” Modernizācijas fonda finansējums visā periodā kopā sasniegs 100-120 milj. eiro (finansējuma apjoms ir atkarīgs no emisijas kvotu cenas). Finansējums nebūs pieejams uzreiz, jo emisijas kvotu monetizācija notiek pakāpeniski, katru gadu izsolot vienādus apmērus. 

Latvijā lielākā daļa siltumnīcefekta gāzu emisiju rodas enerģētikā un rūpnieciskajos procesos, transporta sektorā, lauksaimniecībā un atkritumu apsaimniekošanā, sasniedzot 82% no visām SEG emisijām (2017.g.) t.sk. transporta sektorā 29 % un lauksaimniecības sektorā 25 %. Līdz ar to informatīvajā ziņojumā ir ierosināts Modernizācijas fonda līdzekļus koncentrēt investīcijām ne-ETS sektora SEG emisiju izaicinājumu risināšanai. Pasākumu identificēšana un ieviešana 2030. gada klimata mērķu izpildei tiks veikta sinerģijā ar Latvijas Nacionālā enerģētikas un klimata plānā 2021.-2030. gadam apstiprinātajiem pasākumiem.  

Par Modernizācijas fonda pārvaldošo iestādi nacionālā mērogā tiks noteikta VARAM, kas kopā ar Ekonomikas ministriju izstrādās Modernizācijas fonda daudzgadu programmas darbības noteikumus, t.sk. noteiks prasības pretendentiem un par finansējuma apsaimniekošanu (investēšanas funkciju) atbildīgo iestādi.  

Papildu informācija:
Sabiedrisko attiecību nodaļa
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Tālr. 20200305; 67026533, e-pasts: prese@varam.gov.lv
www.varam.gov.lv