Pašvaldības
Dokumenti

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) savas kompetences ietvaros izskatīja Ķekavas novada domes saistošos noteikumus "Par azartspēļu organizēšanu Ķekavas novadā". Secinot to nepilnību un neatbilstību valstī spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, ministrija apturēja saistošo noteikumu darbību, norādot uz nepilnībām, kas būtu pārstrādājamas.

Ministrijas galvenais pienākums ir vērtēt saistošo noteikumu tiesiskumu. Likums nepiešķir pašvaldībai tiesības noteikt absolūtu azartspēļu organizēšanas aizliegumu visā tās teritorijā. VARAM ieskatā saistošie noteikumi neatbilst normatīvo aktu prasībām, jo:

  1. ir izdoti, pārkāpjot pašvaldībai dotā pilnvarojuma apjomu attiecībā uz teritoriju noteikšanu, kurās azartspēļu organizēšana ir aizliegta;
  2. nav ievērota saistošo noteikumu izstrādāšanas kārtība attiecībā uz teritoriju noteikšanu, kurās azartspēļu organizēšana ir aizliegta;
  3. nav pamatots un atspoguļots izvērtējums par azartspēļu ierobežojumu samērīgumu.

Lai gan Azartspēļu un izložu likuma noteikts, ka pašvaldībai ir tiesības izdot saistošos noteikumus, ar kuriem tiek noteiktas vietas un teritorijas, kurās azartspēles nav atļauts organizēt, tomēr likumdevēja mērķis ir dot pašvaldībām lielāku rīcības brīvību samērīgi ierobežot azartspēles, izvērtējot vietējos apstākļus un pamatojot savu rīcību. Saskaņā ar tiesu praksē paustajā atziņām pašvaldībai ir pienākums ar teritorijas plānojumu kā vienu no plānošanas politikas īstenošanas instrumentiem noteikt teritorijas turpmāko attīstību un saskaņot dažādas, reizēm pat pretējas intereses. Tādējādi teritorijas plānojuma mērķis ir nodrošināt gan ekonomisko attīstību, gan sociālo un kultūras interešu īstenošanu, kā arī vides aizsardzību. Interešu līdzsvarošanu nodrošina teritorijas plānojuma izstrāde atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Interešu saskaņošana ir īpaši svarīga, nosakot teritorijas plānoto (atļauto) izmantošanu noteiktās teritorijas daļās.

Atbilstoši Finanšu ministrijas izstrādātajām Azartspēļu un izložu politikas pamatnostādnēm, lai ievērotu vienlīdzīgas attieksmes principu un no tā izrietošo pārskatāmības pienākumu, azartspēļu atļauju izsniegšanas sistēmai ir jābūt pamatotai ar nediskriminējošiem un iepriekš zināmiem objektīviem kritērijiem, lai nodrošinātu, ka valsts iestāžu rīcības brīvības izmantošana tiek ierobežota tādā veidā, lai tā netiktu izmantota patvaļīgi. Tādējādi ir būtiski ņemt vērā, vai ierobežojuma iemesli ir pamatoti (ir balstīti vispārējo interešu aizsardzībā), vai tie ir samērīgi (t. sk., patiešām sasniedz to mērķi, kam tie paredzēti) un ir ievērots vienlīdzīgas attieksmes princips (pret komersantiem, kuri var pretendēt uz atļauju saņemšanu). Šie priekšnoteikumi tikpat lielā mērā, cik tie ir attiecināmi uz valsts pieņemto tiesisko regulējumu, ir jāievēro arī pašvaldībām, īstenojot tām piešķirto kompetenci.

Ministrija secināja, ka pašvaldība pārkāpusi savas pilnvaras, nav izvērtējusi esošo situāciju, nav atspoguļojusi aizliegumu teritorijas plānošanas dokumentos un nav pēc būtības pamatojusi ierobežojumus. Pašvaldības pienākums, pieņemot šādus lēmumus, ir apzināt arī sabiedrības viedokli. Saistošo noteikumu paskaidrojuma rakstā Ķekavas novada pašvaldība norādījusi, ka informācija par konsultācijām ar privātpersonām par šo jautājumu nav nepieciešama.