Preses relīze Pašvaldības
Preses konference

Šodien, 15.februārī, vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Māris Sprindžuks parakstīja rīkojumu, ar kuru tiek atcelts lēmums “Par Rīgas domes 2021. gada 15. decembra saistošo noteikumu Nr. 103 “Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi” darbības apturēšanu”, tādējādi atbloķējot Rīgas teritorijas plānojumu.  

Ar šo ir sācies jauns posms Rīgas pilsētas attīstībā ar skaidriem teritorijas plānošanas un apbūves noteikumiem. Arī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija iezīmē jaunu politisko kursu sadarbībā ar pašvaldībām, mainot ministrijas lomu no kontrolētāja uz sadarbības partneri,” sacīja ministrs Sprindžuks.

Ministram, izvērtējot Tieslietu ministrijas, Rīgas valstspilsētas pašvaldības, biedrības “Latvijas Teritorijas plānotāju asociācija” un biedrības “Nekustamā īpašuma attīstītāju alianse” paustos viedokļus un norādītos argumentus par rīkojuma iespējamo prettiesiskumu, tika secināts, ka ir pietiekošs pamats veikt atkārtotu rīkojuma tiesiskuma un samērīguma pēcpārbaudi. Jāatzīmē, ka Satversmes tiesa vairākkārt uzsvērusi, ka valsts pārvaldei demokrātiskā tiesiskā valstī sabiedrības uzticētās funkcijas jāpilda godīgi, efektīvi un taisnīgi, un ka tās  rīcībai  jāatbilst  likumam  un  tiesībām. Demokrātiskas tiesiskas valsts institūcijām to savstarpējās  attiecībās ir  jāievēro labas  ticības  princips un starpinstitucionālās lojalitātes princips. Tas nozīmē, ka valsts institūciju rīcība to savstarpējās attiecībās nevar aprobežoties ar formālu normatīvajos aktos un konstitūcijā noteikto pienākumu izpildi, to rīcībai jāveicina visu institūciju pienākumu izpilde un savstarpējā cieņa.  

Rīgas teritorijas plānojuma izstrādes laikā sadarbībā ar Rīgas valstspilsētas pašvaldību ir saskatāma starpinstitucionālās lojalitātes principa neievērošana. Netika ievērots samērīguma princips. Neatbilstība samērīguma principam izpaužas gan izvēlētā līdzekļa nepiemērotībā, gan radīto seku neproporcionalitātē. Rīgas domes saistošo noteikumu un Rīgas teritorijas plānojuma regulējumā nav konstatējamas tādas nepilnības, kuru novēršana tiesiskuma nodrošināšanai būtu proporcionāla rīkojuma iepriekš pieņemtā lēmuma sekām, apturot plānojuma darbību.  

Kopumā teritorijas plānojuma īstenošanas apturēšana uz nenoteiktu laiku ir vērtējama negatīvi, jo Rīgas valstspilsētas līdzsvarota attīstība nevar notikt bez spēkā esoša un mūsdienīga teritorijas plānojuma.  

Kā ziņots iepriekš, Rīgas valstspilsētas dome 2021. gada 15. decembrī pieņēma saistošos noteikumus Nr.103 “Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi”, ar kuriem tika apstiprināts Rīgas teritorijas plānojums. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs ar 2022. gada 22. marta rīkojumu “Par Rīgas domes 2021. gada 15. decembra saistošo noteikumu Nr. 103 “Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi” darbības apturēšanu” apturēja saistošo noteikumu darbību. Rīgas valstspilsētas dome 2022.gada 4.aprīļa ārkārtas sēdē pieņēma lēmumu, neatcelt domes saistošos noteikumus un iesniegt pieteikumu Satversmes tiesā. 

2022. gada 29. jūnijā Satversmes tiesas 2.kolēģija, izskatījusi Rīgas domes 2022. gada 27. jūnijā saņemto pieteikumu, pieņēma lēmumu par lietas ierosināšanu "Par vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra 2022. gada 22. marta rīkojuma Nr. 1-2/2224 "Par Rīgas domes 2021. gada 15. decembra saistošo noteikumu Nr. 103 "Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi" darbības apturēšanu" atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. pantam, Eiropas vietējo pašvaldību hartas 4. panta ceturtajai daļai un 8. pantam, likuma "Par pašvaldībām" 49. panta pirmajai daļai un Teritorijas attīstības plānošanas likuma 27. panta trešajai daļai".