NFI projekts
logo

22. oktobrī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) organizēja paplašinātu Piekrastes sadarbības un koordinācijas grupas sanāksmi, kurā piekrastes pašvaldību un ar piekrastes attīstību saistīto institūciju un organizāciju pārstāvji tika iepazīstināti ar Valsts ilgtermiņa tematiskā plānojuma Baltijas jūras piekrastei 1. redakciju (Piekrastes plānojumu) un vides pārskata projektu.

Sanāksmi atklāja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Telpiskās plānošanas departamenta direktore I.Urtāne, uzsverot, ka nepieciešams uzlabot sadarbību piekrastes attīstības veicināšanai. Sanāksmes norisi vadīja SIA Grupa93 direktors N.Balgalis, kura uzņēmums VARAM uzdevumā veic Piekrastes plānojuma izstrādi.

Pēc Piekrastes plānojuma izstrādē iesaistīto ekspertu prezentācijām notika paneļdiskusija, kuras laikā eksperti un sanāksmes dalībnieki apsprieda trīs jautājumu blokus - piekrastes publiskās infrastruktūras tīkla attīstību, attīstāmās vietas piekrastē un pārvaldības uzlabošanu.

Tika apspriesta piekrastes attīstība, fokusējoties uz publiskās infrastruktūras attīstību un ilgtspējīgu piekrastes vienotā dabas un kultūras mantojuma potenciāla izmantošanu. Diskusijas raisījās arī par nepietiekamo finansējumu piekrastes attīstībai būtisku jautājumu risināšanā. Kā svarīgs priekšnoteikums piekrastes attīstībā ir visu iesaistīto institūciju, pašvaldību un organizāciju sadarbības attīstība piekrastes infrastruktūras attīstības veicināšanā. Gan pašvaldības, gan institūcijas pauda viedokli, ka Piekrastes plānojums palīdzēs tālāk virzīt piekrastes attīstības intereses. Plašāka informācija par Piekrastes plānojumu pieejama šeit

22. oktobra sanāksmes prezentācijas:

Papildus informējam, ka no 16. oktobra līdz 25.novembrim norisinās Piekrastes plānojuma un Vides pārskata projekta publiskā apspriešana, ko VARAM veic sadarbībā ar konsultantu uzņēmumu SIA „Grupa93” saskaņā ar 2014. gada 5. novembrī noslēgto pakalpojuma līgumu Nr. 94. Plašāka informācija par publisko apspriešanu atrodama VARAM tīmekļa vietnē /lat/lidzd/sab_aps/. 

Interesenti ir gaidīti reģionālajās publiskās apspriešanas sanāksmēs, kas norisināsies: 

  • 27. oktobrī plkst. 11:00 Liepājas pilsētas domē, Rožu iela 6, Liepāja;
  • 28. oktobrī plkst. 11:00 Ventspils bibliotēkā, Akmeņu iela 2, Ventspils;
  • 3. novembrī plkst. 11:00 Jūrmalas pilsētas domes Mazajā zālē, Jomas ielā 1/5, Jūrmala;
  • 5. novembrī plkst. 16:00 Saulkrastu novada domē, Raiņa ielā 8, Saulkrastos.

Piekrastes plānojuma projekta izstrāde un tā ietekmes uz vidi stratēģiskā novērtēšana tiek finansēta no Norvēģu finanšu instrumenta 2009.-2014. gada programmas Nr. LV07 „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” projekta „Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana” (Projekta Nr.4.3.-24/NFI/INP-002) 4.aktivitātes „Valsts ilgtermiņa tematiskā plānojuma izstrāde Baltijas jūras piekrastei” līdzekļiem.