dokumenti

Rīga, 2020. gada 30. novembrī –  No 30. novembra līdz 1. decembrim Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas parlamentārais sekretārs Artūrs Toms Plešs piedalās par pilsētu attīstības un teritoriālās kohēzijas jautājumiem atbildīgo Eiropas Savienības (ES) ministru padomes tiešsaistes sanāksmē, kurā plānots apstiprināt atjaunoto Leipcigas hartu* un ES Teritoriālās attīstības darba kārtību 2030. gadam.  

Leipcigas harta nepieciešama, lai nodrošinātu mērķtiecīgu un koordinētu atbalstu ES pilsētām, savukārt līdzsvarotas teritoriālās attīstības veicināšanu, izmantojot teritorijās pieejamo potenciālu, paredz Teritoriālās attīstības darba kārtība. Šie ir nozīmīgākie politisko uzstādījumu dokumenti starpvaldību līmenī, kas tiek izmantoti, lai pamatotu nepieciešamos atbalsta mehānismus ES līmenī teritoriālai un pilsētu attīstībai, tai skaitā likumdošanas iniciatīvas.    

VARAM parlamentārais sekretārs Artūrs Toms Plešs: “Latvija ir nodrošinājusi aktīvu dalību gan Leipcigas hartas, gan tās ieviešanas dokumenta tapšanā, tai skaitā iesaistot reģionālos un vietējos partnerus, un ir pateicīga, ka virkne Latvijas priekšlikumu ir ietverti dokumentu gala redakcijās, tādejādi nodrošinot dokumenta atbilstību Latvijas interesēm. Leipcigas hartā tiek izceltas trīs dimensijas: taisnīgas, zaļas un produktīvas pilsētas. Kopēja šo dimensiju īstenošana var nodrošināt noturīgu pilsētu attīstību, risinot sociālos, ekonomiskos un ekoloģiskos izaicinājumus, lai nodrošinātu augstus dzīves kvalitātes apstākļus ikvienam ES iedzīvotājam. Latvija atbalsta Leipcigas hartas ieviešanu un uzskata, ka daudzi aspekti jau tiek īstenoti nacionālās reģionālās politikas ietvarā 2021.-2027. gadam. Tajā iekļautie uzstādījumi ļaus efektīvāk īstenot Latvijas iecerētos atbalsta pasākumus pilsētu izaugsmes veicināšanai, kā arī veicinās pilsētu un lauku ciešāku mijiedarbību.”  

Šobrīd izvērtējot ES daudzgadu budžeta 2021.– 2027.gadam fondos un instrumentos valstij iezīmētā finansējuma piesaisti, Latvija jau ir paredzējusi nozīmīgu atbalstu pilsētvides attīstībai (vismaz 8% no potenciāli pieejamā atbalsta teritoriālai attīstībai), vienlaikus izvēloties atbalstu novirzīt ne tikai urbanizētajiem centriem, bet arī nodrošinot atbalstu pilsētām un to funkcionālajām teritorijām. Leipcigas harta pamato Latvijas iecerēto atbalstu uzņēmējdarbības un inovācijas veicināšanai pilsētās, viedu risinājumu piemērošanu pakalpojumu sniegšanā, mobilitātes veicināšanā, klimatneitralitātes mērķu sasniegšanā, kvalitatīvas publiskās telpas attīstībā, jo īpaši akcentējot nepieciešamību sadarboties dažādām iesaistītajām pusēm, kā arī nodrošinot koordinētus atbalsta pasākumus starp nozaru politikām mērķtiecīgākam atbalstam, kas savukārt veicinās straujāku pilsētu izaugsmi. 

ES Teritoriālās attīstības darba kārtību 2030. gadam ministri plāno apstiprināt sanāksmes otrajā dienā – 1. decembrī, kas veltīta teritoriālās attīstības jautājumiem. Latvijas delegācija plāno atbalstīt Teritoriālās attīstības darba kārtību, norādot, ka tajā iekļautie uzstādījumi ir nozīmīgi līdzsvarotas teritoriālās attīstības sekmēšanai Latvijā. Jo īpaši atzinīgi vērtējami uzstādījumi, kas vērsti uz līdzsvarotas teritoriālās attīstības veicināšanu, izmantojot teritoriālo daudzveidību un vietējo potenciālu. Tāpat dokuments paredz veicināt ilgtspējīgu ekonomisko un sociālo attīstību, nodrošinot vietējo teritoriju un starptautisko sasniedzamību, vienlaikus sekmējot klimatneitralitātes mērķu sasniegšanu, tai skaitā, ilgtspējīgu mobilitāti un Eiropas transporta tīklu. 

Latvijas reģionālā politika lielā mērā jau iekļauj un īsteno, kā arī plāno īstenot nākamajā septiņgadē virkni ES Teritoriālās attīstības darba kārtības 2030. gadam iekļautos uzstādījumus un prioritātes. Nākotnē svarīgi nodrošināt pieņemto dokumentu praktisku īstenošanu, lai tie nepaliktu politisko uzstādījumu līmenī. Šajā kontekstā, diskusijas starpvaldību līmenī ir jāturpina, meklējot efektīvākos ieviešanas modeļus, vienlaikus tuvinot procesus, kas saistīti ar Leipcigas hartas un Teritoriālās attīstības darba kārtības 2030. gadam īstenošanu, jo pilsētu izaugsme nav skatāma atrauti no kopējās teritoriālās attīstības jautājumiem. 

Latvijas delegāciju vada ministrija parlamentārais sekretārs Artūrs Toms Plešs. Sākotnēji sanāksmi bija plānots rīkot Leipcigā, Vācijā, tomēr ņemot vērā situāciju ar COVID-19 izplatību, sanāksme notiek attālinātā formātā.   

*Leipcigas harta ir nozīmīgākais politisko uzstādījumu starpvaldību līmeņa dokuments par pilsētu attīstības jautājumiem. Tas ir stratēģisks ietvars integrētai, ilgtspējīgai un noturīgai pilsētu attīstībai, kas tiks izmantots, kā pamats nepieciešamo ES līmeņa atbalsta mehānismu izveidei pilsētu attīstībai, tai skaitā izstrādājot konkrētas likumdošanas iniciatīvas.   

Informāciju sagatavoja:
Sabiedrisko attiecību nodaļa
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Tālr. 20200305; 67026533,
e-pasts: prese@varam.gov.lv
www.varam.gov.lv