koku lapas mēģenēs

Rīga, 2024. gada 2. aprīlī – Ministru kabinetā apstiprināts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) sagatavotais rīkojuma projekts "Par valsts pētījumu programmu "Bioloģiskās daudzveidības prioritāro rīcību programmā noteikto pētījumu izstrāde"". Pētījuma programma sniegs ieguldījumu bioloģiskās daudzveidības jomas pētniecībā, līdzsvarojot sociālekonomiskās, klimata un dabas intereses. 

"Bioloģiskās daudzveidības prioritāro rīcību programmā noteikto pētījumu izstrāde" (Programma) veicinās pierādījumos balstītu lēmumu pieņemšanu dabas aizsardzības mērķu sasniegšanā, kā arī radīs jaunas zināšanas un praktiski pielietojamus risinājumus sugu un biotopu labvēlīga aizsardzības stāvokļa nodrošināšanai. 

Programma kā valsts pasūtījums ir politikas īstenošanas instruments, ar kura palīdzību tiks sniegts ieguldījums pierādījumos balstītu lēmumu pieņemšanai dabas aizsardzībā sugu un biotopu labvēlīga aizsardzības statusa nodrošināšanai, aizsargāto dabas teritoriju tīkla pilnveidi un stratēģisko dabas aizsardzības mērķu sasniegšanu, kā arī radītas jaunas zināšanas un praktiski pielietojami risinājumi aizsargāto dabas teritoriju un kompensējošo pasākumu plānošanai valsts mērogā.  

Programmas uzdevumi ir definēti četros pamatvirzienos – Latvijas bioloģiskās daudzveidības esošās situācijas izvērtējums un sociāli ekonomisko faktoru un klimata pārmaiņu ietekme; zināšanu bāzes palielināšana par sugu ekoloģiju, apdraudējumiem, izplatību tām Eiropas Savienības (ES) nozīmes sugām un biotopiem, kuru aizsardzības stāvokļa novērtējums nav zināms; zinātniski pamatotu priekšlikumu izstrāde optimālai ES nozīmes sugu un biotopu saglabāšanai; pētījums par biotopu dinamiku, ko ietekmē dažādas apsaimniekošanas metodes un klimata mainība, kā arī ekosistēmu pakalpojumu un vērtību novērtēšana, lai noteiktu izmaksu efektīvākās prioritātes aizsardzības pasākumu plānošanai. 
 
Plānotie pētījumi paredz ilgtermiņa ekosistēmu un biotopu dinamikas izpēti dažādu apsaimniekošanas pieeju ietekmē, kā arī ekosistēmu pakalpojumu un vērtību identificēšanu un monetāro novērtēšanu. Iegūtā informācija sniegs zinātniskus pierādījumus ekonomiski un ekoloģiski pamatotu bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas un aizsardzības pasākumu plānošanai un īstenošanai.  

Atbilstoši MK noteikumiem Nr.560 “Valsts pētījumu programmu projektu īstenošanas kārtība”, ministrija tuvākajā laikā sadarbībā ar Latvijas Zinātnes padomi uzsāks Programmas īstenošanu un projektu konkursa nolikuma izstrādi, izsludinās Programmas projekta pieteikumu atklāto konkursu, veiks projekta pieteikumu atlasi un noslēgs projekta īstenošanas līgumus. Programmas īstenošanas laiks ir līdz trīs gadiem. 

Pasākumi plānoti atbilstoši ar Eiropas Komisiju saskaņotam stratēģiskajam daudzgadu plānošanas dokumentam – Latvijas Natura 2000 teritoriju Prioritāro rīcību programmai. Tāpat pētījums veicinās Eiropas Savienības dabas direktīvu mērķu sasniegšanu, kā arī sniegs ieguldījumu klimata pārmaiņu mazināšanā.