Dabas aizsardzība Fondi un investīcijas
Life logo

Rīga, 2021. gada 12. janvārī - Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) kopīgi ar Dabas aizsardzības pārvaldi īstenos LIFE integrēto projektu “Natura 2000 aizsargājamo teritoriju pārvaldības un apsaimniekošanas optimizācija” (LIFE-IP LatViaNature*). Projekta mērķis ir pilnveidot dabas aizsardzības sistēmu Latvijā.

“Lai aizsargājamām sugām un biotopiem nodrošinātu saglabāšanos ilgtermiņā, Latvijai jāveic vairāki būtiski priekšdarbi. Aizsargājamo sugu un biotopu aizsardzības mērķu definēšana no vienas puses un sekmīgu kompensējošo un zemes īpašnieku iesaistes instrumentu izveide no otras puses ir būtiski ilgtspējīgas dabas aizsardzības sistēmas elementi. Paredzētie pasākumi dos iespēju modernizēt dabas aizsardzības sistēmu, kurai ilgtermiņā jābūt ikvienam saprotamai, lai tā sasniegtu savu mērķi un kalpotu ne vien šīm, bet arī nākamajām paaudzēm,” norāda Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas LatViaNature projekta vadītāja Ilona Mendziņa.

Projekta vadošais partneris ir par bioloģiskās daudzveidības aizsardzības politikas ieviešanu atbildīgā iestāde – Dabas aizsardzības pārvalde. “LIFE-IP LatViaNature ir līdz šim vērienīgākais projekts dabas aizsardzības jomā Latvijā. Dabas vērtību saglabāšana un biotopu atjaunošana ir būtisks ieguldījums ekosistēmu pakalpojumu nodrošināšanā, kas ir pamats ne tikai ilgtspējīgas ekonomikas attīstībai, bet arī kvalitatīvas dzīves vides un veselīgas sabiedrības pastāvēšanai,” uzsver Dabas aizsardzības pārvaldes ģenerāldirektors Andrejs Svilāns.

Projektā VARAM kopā ar citām partnerinstitūcijām iesaistīsies īpaši aizsargājamo dabas teritoriju plānošanas pieejas pārskatīšanā, kā arī Natura 2000 teritoriju tīkla pilnveidošanā Latvijā. Savukārt, bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas veicināšanai privātajās zemēs projektā paredzēts radīt īpašus atbalsta mehānismus, tostarp, izstrādāt efektīvu nacionāla līmeņa kompensāciju modeli.