seminars

Rīga, 2022.gada 13.janvārī – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) šodien plkst. 10.00 tiešsaistes platformā MS Teams organizēs semināru pašvaldībām par aktualitātēm saistībā ar pašvaldību nolikumiem – likuma “Par pašvaldībām” prasībām un biežāk pieļautajām kļūdām nolikumu izstrādē.

Ministrijas pieredze rāda, ka, saņemot pašvaldību nolikumus izvērtēšanai, nereti nākas saskarties ar pieļautām kļūdām, kas lielākoties ir pretrunā ar augstāka juridiskā spēka tiesību normām, vai praktiskām pašvaldības nolikuma piemērošanas problēmām, kas var radīt draudus tiesiskas pašvaldības darbības nodrošināšanai. Nolikumā ir skaidri un nepārprotami jāatspoguļo domes darba organizācijas galvenie jautājumi, struktūra un padotības attiecības. Atbilstošu pašvaldības nolikumu izstrāde ir būtisks elements arī administratīvi teritoriālās reformas sekmīgā ieviešanā. Tādēļ, lai stiprinātu pašvaldību kapacitāti un kompetenci par prasībām, kas jāņem vērā izstrādājot nolikumu, ministrija rīko semināru un aicinājusi tajā piedalīties pašvaldību pārstāvjus. 

Šis ir pirmais no šajā gadā plānotajiem semināriem un tā ietvaros plānots  aplūkot tādas tēmas kā pašvaldības teritoriālais iedalījums, administrācija, pašvaldības domes priekšsēdētāja un viņa vietnieka kompetence, pašvaldības izpilddirektora kompetence, domes sēžu organizēšana u. c., kā arī sniegtas atbildes uz jautājumiem. Papildus tam seminārā ar aktualitātēm publisko personu un iestāžu sarakstā iepazīstinās Uzņēmumu reģistra pārstāvis.

Seminārs galvenokārt domāts pašvaldību domju deputātiem un administrācijas darbiniekiem, kuru amata pienākumos ietilpst nolikuma projekta sagatavošana. Ja vēlaties piedalīties seminārā, rakstiet Pašvaldību departamenta direktoram Viesturam Razumovskim (67026510; viesturs.razumovskis@varam.gov.lv).