Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta projektu atklāta konkursa „Atjaunojamo energoresursu izmantošana mājsaimniecību sektorā” I kārtas rezultāti un konkursa pamatnosacījumi

No š.g. 15.jūlija līdz 4.augustam Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ir nosūtījusi projektu iesniedzējiem pieņemtos 1460 lēmumus Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (turpmāk- KPFI) projektu atklātā konkursa „Atjaunojamo energoresursu izmantošana mājsaimniecību sektorā” ietvaros, no kuriem 1219 projekti ir apstiprināti par kopējo pieejamo KPFI finansējumu 4 432 721,84 Ls.

Vērtēšanas rezultāti:

2011.gada 28.janvārī tika izsludināta pieteikšanās KPFI projektu atklātā konkursa „Atjaunojamo energoresursu izmantošana mājsaimniecību sektorā” (turpmāk-konkurss) ietvaros, kas noslēdzās 2011.gada 25.martā. Projektu vērtēšana konkursa ietvaros tika uzsākta 2011.gada 4.aprīlī un noslēdzās 2011.gada 25.jūlijā.
Konkursa ietvaros tika iesniegti 1460 projektu iesniegumi un pieprasītais finanšu instrumenta finansējums bija 5 095 919,81 Ls. No 1460 projektu iesniegumiem tika apstiprināti 1219 projekti, noraidīti 241 projekti administratīvās neatbilstības dēļ.

Konkursa normatīvā bāze - Ministru kabineta 2011.gada 4.janvāra noteikumi Nr.11 „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa „Atjaunojamo energoresursu izmantošana mājsaimniecību sektorā” nolikums”.

Konkursa mērķis - Konkursa mērķis ir oglekļa dioksīda emisiju samazināšana, veicot zema enerģijas patēriņa ēku būvniecību, kā arī esošu ēku rekonstrukciju vai vienkāršoto renovāciju.

Pieejamais KPFI finansējums: 11 399 481 Ls

Konkursa ietvaros vienam projektam pieejamais maksimālais finanšu instrumenta finansējums – 7000 latu.

Konkursa mērķis ir oglekļa dioksīda emisiju samazināšana mājsaimniecību sektorā, atbalstot mikroģenerācijas siltumenerģijas vai elektroenerģijas ražošanas tehnoloģisko iekārtu (turpmāk – iekārtas) iegādi un uzstādīšanu dzīvojamai mājai, lai nodrošinātu siltumenerģijas vai elektroenerģijas ražošanu no atjaunojamiem energoresursiem un siltuma vai elektroenerģijas piegādi tikai mājsaimniecības vajadzībām.

Konkursa ietvaros tika apstiprināti projekti, kurus īstenojot, tiks iegādātas un uz­stā­dītas šādas iekārtas:

  • šķeldas vai salmu biomasas katli, biomasas granulu vai malkas katli un biomasas kamīni ar kopējo uzstādīto jaudu līdz 50 kW (ieskaitot) – 264 gb jeb 19,83% no apstiprināto projektu skaita;

  • saules kolektoru sistēmas ar kopējo uzstādīto jaudu līdz 25 kW (ieskaitot) - 458 gb jeb 34,41% no apstiprināto projektu skaita;

  • siltumsūkņi ar kopējo uzstādīto jaudu līdz 50 kW (ieskaitot) - 503 gb jeb 37,73% no apstiprināto projektu skaita;

  • vēja ģeneratori ar kopējo uzstādīto jaudu līdz 10 kW (ieskaitot) un saules baterijas ar kopējo uzstādīto jaudu līdz 10 kW (ieskaitot) - 108 gb jeb 8,10% no apstiprināto projektu skaita.

Īstenojot projektu, jāpanāk atbilstība šādam kritērijam – oglekļa dioksīda emisiju samazinājuma efektivitātes rādītājs, kas raksturo oglekļa dioksīda emisijas samazinājumu attiecībā pret projektam pieprasīto finanšu instrumenta finansējumu, nav mazāks par 0,4 kgCO2 gadā/Ls.

Projekta īstenošanas termiņš:

Konkursa ietvaros apstiprinātajos projektos paredzētās aktivitātes finansējuma saņēmējs īsteno ne vēlāk kā līdz 2012.gada 1.jūlijam.

Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta projektu atklāta konkursa „Atjaunojamo energoresursu izmantošana mājsaimniecību sektorā” II kārta  izsludināta š.g. 6.septembrī.