Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2007.-2013.gadam

Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2007.-2013.gadam ir viena no Eiropas Savienības struktūrfondu 3. mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” programmām.

Programmas mērķis ir veicināt ilgtspējīgu un vienlīdzīgu pierobežas reģiona sociālekonomisko attīstību, lai padarītu to konkurētspējīgu ekonomiskajai un uzņēmējdarbības attīstībai un pievilcīgu dzīvošanai un apmeklēšanai.

Programmas attiecināmā teritorija:
Latvijā: Kurzeme, Zemgale, Latgale;
Lietuvā: Klaipēda, Telši, Šauļi, Panevēža, Utena, kā arī Kauņa kā papildus teritorija.

Programmā ir izdalītas trīs prioritātes:

Prioritāte 1. Lielāka Programmas teritorijas saliedētība:
1.1. Izolācijas samazināšana, uzlabojot iekšējos un ārējos sakarus programmas teritorijā;
1.2. Publisko pakalpojumu un resursu kopīgas vadības uzlabošana.

Prioritāte 2. Programmas teritorijas augstāka konkurētspēja:
2.1. Vieglāka uzņēmējdarbības uzsākšana un attīstība;
2.2. Programmas teritorijas pievilcības palielināšana;
2.3. Darba prasmju un cilvēkresursu uzlabošana.

Prioritāte 3. Aktīvas, ilgtspējīgas un integrētas kopienas:
3.2. Vietēja mēroga kopīgu aktivitāšu veicināšana.

Maksimālais projekta ilgums ir 30 mēneši.

Projekta apjoms ir no 20 000 eiro līdz 2 miljoniem eiro.

Kopējais programmas budžets (ERAF + nacionālais finansējums) - 75,6 miljoni eiro.

Programmas finansējums projektiem – 60,1 miljoni eiro.

ERAF līdzfinansējuma likme Latvijas projektu partneriem ir līdz 85%.

Nacionālais līdzfinansējums 15 % apmērā ir jānodrošina projekta partneriem.

Apstiprināto projektu īstenošanai Latvijas partneriem ir iespēja saņemt papildus finansējumu 5% apmērā no valsts budžeta.

Programmas atbalsta saņēmēji:

  • Pašvaldības un to izveidotās iestādes;
  • Valsts iestādes: nozaru ministrijas, centrālās valsts pārvaldes iestādes un to padotībā esošās iestādes;
  • Nevalstiskās organizācijas;
  • Sabiedriskajām līdzvērtīgas organizācijas.

Lēmumu par projektu apstiprināšanu un finansējuma piešķiršanu pieņem Programmas Uzraudzības komiteja, kas sastāv no programmas dalībvalstu nacionālo/reģionālo atbildīgo iestāžu pārstāvjiem.

N.B: Projektā ir jāpiedalās vismaz 1 partnerim no katras programmas dalībvalsts.

Katram projektam īstenošanas laikā ir jāievēro publicitātes un informācijas prasības, kas ir uzskaitītas Eiropas Komisijas regulā Nr. 1828/2006.


Papildus informācija par Programmu:

Programmas Apvienotajā tehniskajā sekretariātā http://www.latlit.eu/  
Rīgas Informācijas Punktā:
Ausekļa iela 14, Rīga, Latvija
Tālrunis: +371 6735 0622
Fakss: +371 6735 0623 
E-pasta adrese: info@latlit.eu


Aktualitātes: 2011.gada 3.maijā noslēdzās Programmas 4.projektu konkurss, kurā tika iesniegti 168 projektu pieteikumi ar kopējo pieprasīto finansējumu 81,4 milj. eiro.Latvijā pirmā līmeņa finanšu kontroli nodrošina Valsts reģionālās attīstības aģentūra.

Pirmā līmeņa finanšu kontrole Latvijas projektu partneriem:

Valsts reģionālās attīstības aģentūra
Teritoriālās sadarbības projektu kontroles departaments
Elizabetes iela 19, Rīga, LV-1010, Latvija
e-pasts: tspkd@vraa.gov.lv
tālr.: +371 6 7350632
fax: +371 6 7350644