Paziņojums par Eiropas Savienības Kohēzijas politikas mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2021.-2027.gadam  dokumenta projekta nodošanu publiskajai apspriešanai

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – VARAM) saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumiem Nr. 970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” nodod publiskajai apspriešanai Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2021.-2027.gadam  (turpmāk – Programma) dokumenta projektu.

Programmas izstrādātājs: VARAM
Adrese: Peldu iela 25, Rīga, LV-1494
Kontaktpersona: Zanda Mangule
Tālr.: +371 670 264 05
Tīmekļa vietne: www.latlit.eu

VARAM kā Nacionālā atbildīgā iestāde par Eiropas Savienības (turpmāk – ES) Kohēzijas politikas mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” programmu izstrādi un īstenošanas koordinēšanu Latvijā, sadarbībā ar Lietuvas nacionālo atbildīgo iestādi sniedza ieguldījumu Programmas dokumenta projekta sagatavošanā, kuru koordinē Latvija (VARAM) kā Vadošā iestāde.

Programmas mērķis ir stiprināt sadarbību starp Latvijas un Lietuvas reģioniem šādos tematiskajos virzienos: 

  1. Institucionālo spēju stiprināšana un iedzīvotāju sadarbība; 
  2. Zaļa un ilgtspējīga attīstība; 
  3. Sociāli iekļaujoša sabiedrība; 
  4. Tūrisma, dabas un kultūrvēsturiskā mantojuma ekonomiskais potenciāls. 

Programmā plānots atbalstīt šādas pārrobežu aktivitātes: pakalpojumu attīstība (tai skaitā publiskie pakalpojumi), modernu, digitālu un interaktīvu tūrisma produktu izstrāde, izpratnes sekmēšana un prasmju attīstība, mārketinga aktivitātes, pieredzes apmaiņa un labās prakses pārņemšana, priekšizpēte un plānu izstrāde, jaunu metožu, pieeju un instrumentu izstrāde sociālo pakalpojumu uzlabošana un vides pārvaldībā, to īstenošana, pilota darbības, nelielas investīcijas vides, tūrisma un sociālās jomas objektu infrastruktūras uzlabošanā. 

Programmas teritorija ietver Klaipēdas, Telšu, Šauļu, Paņevežas un Utenas apriņķus Lietuvā, Kurzemes, Zemgales un Latgales reģionus Latvijā. 

Kopējais programmas Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 31 749 730,00 euro.

Publiskā apspriešana notiek no 2021.gada 23.jūlija līdz 2021.gada 22.augustam.

Sabiedriskās apspriedes sanāksme notiks 2021.gada 10.augustā plkst. 13:00-15:30, Zoom platformā. Sanāksmes darba kārtība un reģistrācijas saite dalībai sanāksmē pieejama šeit: https://latlit.eu/public-hearing-for-new-latvia-lithuania-programme/

Rakstiskus priekšlikumus par Programmas dokumenta projektu ar norādi “Priekšlikumi Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas dokumenta 2021.-2027.gadam projektam” līdz 2021.gada 22.augustam sūtīt pa pastu VARAM (adrese: Peldu iela 25, LV-1494, Rīgā) vai arī elektroniski uz e-pasta adresi: pasts@varam.gov.lv un vita.prokopovica@varam.gov.lv. Juridiskām personām nepieciešams norādīt institūcijas nosaukumu, reģistrācijas numuru, priekšlikumu sniegšanas datumu un kontaktinformāciju, bet fiziskām personām – vārdu, uzvārdu, adresi un datumu. Anonīmi iesniegumi netiks ņemti vērā.
 

Publiskajā apspriešanā nodotais:

Pēc publiskajām konsultācijām precizētie Latvijas -Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas dokumenti:

  1. Programmas dokuments angļu valodā;
  2. Programmas dokumenta tulkojums latviešu valodā;
  3. Publiskās apspriešanas laikā saņemto komentāru kopsavilkums.