Saskaņā ar Orhūsas Konvencijas par pieeju informācijai, sabiedrības dalību lēmumu pieņemšanā un iespēju griezties [vērsties] tiesu iestādēs saistībā ar vides jautājumiem (turpmāk – Orhūsas Konvencija) 10. panta otro daļu un Pušu sanāksmes lēmumu Nr. I/8 „Ziņošanas prasības” Orhūsas Konvencijas dalībvalstis Nacionālos ziņojumus par Orhūsas Konvencijas ieviešanu iesniedz katrā Orhūsas Konvencijas Pušu sanāksmē. Pirmo, otro, trešo un ceturto Nacionālo ziņojumu Latvija sagatavoja 2005., 2008., 2011. un 2014. gadā. Nākamais Nacionālais ziņojums jāiesniedz līdz 2016. gada 15. decembrim, gatavojoties sestajai Orhūsas Konvencijas Pušu sanāksmei, kas plānota 2017. gadā.

Ar 2016.gada 12.oktobri sabiedriskajai apspriešanai nodots Latvijas V Nacionālā ziņojuma par Orhūsas Konvencijas ieviešanu projekts. Tā sabiedriskā apspriešana paredzēta līdz 2016. gada 31. oktobrim.

Priekšlikumus rakstviedā ar norādi „Priekšlikumi Latvijas V Nacionālajam ziņojumam par Orhūsas Konvencijas ieviešanu” līdz 2016. gada 1. novembrim sūtīt pa pastu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (adrese: Peldu iela 25, LV-1494, Rīga) vai elektroniski uz elektroniskā pasta adresi: Marta.Osleja@varam.gov.lv. Juridiskām personām jānorāda to nosaukums, reģistrācijas numurs, priekšlikumu sniegšanas datums un kontaktinformācija, bet fiziskām personām – to vārds, uzvārds, adrese, kontaktinformācija un priekšlikumu sniegšanas datums.

Kontaktpersona:
Marta Ošleja
Juridiskā departamenta Juridiskās nodaļas juriste
Tālr.: 67026543
202. kab.
Marta.Osleja@varam.gov.lv