Saskaņā ar Orhūsas Konvencijas par pieeju informācijai, sabiedrības dalību lēmumu pieņemšanā un iespēju griezties tiesu iestādēs saistībā ar vides jautājumiem (turpmāk – Orhūsas Konvencija) 10. panta otro daļu un Pušu sanāksmes lēmumu Nr. I/8 „Ziņošanas prasības” Orhūsas Konvencijas dalībvalstis Nacionālos ziņojumus par Orhūsas Konvencijas ieviešanu iesniedz katrā Orhūsas Konvencijas Pušu sanāksmē. Pirmo, otro, trešo un ceturto Nacionālo ziņojumu Latvija sagatavoja 2005., 2008., 2011. un 2014. gadā. Nākamais Nacionālais ziņojums jāiesniedz līdz 2016.gada 15. decembrim, gatavojoties sestajai Orhūsas Konvencijas Pušu sanāksmei, kas plānota 2017. gadā.

Lai sagatavotu informāciju Latvijas V Nacionālajam ziņojumam par Orhūsas Konvencijas ieviešanu, ir izveidota šāda informācijas tabula.


Kontaktpersona:

Marta Ošleja

Juridiskā departamenta Juridiskās nodaļas juriste
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Tālr.:67026543
202. kab.

Marta.Osleja@varam.gov.lv