Paziņojums par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

 1.  

Dokumenta veids

Likumprojekts.

 1.  

Dokumenta nosaukums

Likumprojekts “Grozījumi Valsts informācijas sistēmu likumā” (turpmāk – likumprojekts).

 1.  

Politikas joma un nozare vai teritorija

Publiskās pārvaldes politika.

 1.  

Dokumenta mērķgrupas

Tiešās pārvaldes iestādes, valsts institūcijas, kas nav padotas Ministru kabinetam, atvasinātās publiskās personas un to iestādes, tiesu iestādes, prokuratūra, kā arī privātpersonas, kurām deleģēts valsts pārvaldes uzdevums, un kuru pārziņā ir informācijas sistēma.

 1.  

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Šobrīd Valsts informācijas sistēmu likuma (turpmāk - VISL) tvērums attiecas tikai uz valsts pārvaldes institūcijām, neietverot pašvaldības un valsts institūcijas, kuras nav padotas Ministru kabinetam. VISL neattiecas arī uz informācijas sistēmām, kuras nodrošina iekšējās lietošanas informācijas apriti. Lai nodrošinātu efektīvu visu valsts rīcībā esošo IKT resursu pārvaldību, ir  nepieciešams paplašināt VISL tvērumu.

Īstenojot valsts IKT resursu atvēršanas politiku privātajam sektoram, ir nepieciešams ieviest valsts IKT koplietošanas resursa jeb “valsts platforma” jēdzienu, kā arī noteikt kārtību un kritērijus valsts platformu izmantošanai, lai mazinātu ar to saistītos drošības riskus. Valsts platformu atvēršana ir jauns darbības virziens pārvaldes digitālajā transformācijā, kas papildina iepriekšējos attīstības posmus (pamatdarbības procesu digitalizāciju un e-pakalpojumu attīstību), un kas prasa pilnveidot tiesisko regulējumu.

Lai mazinātu administratīvo slogu attiecībā uz starpresoru vienošanās slēgšanu datu aprites nodrošināšanai izmantojot Valsts informācijas sistēmu savietotāju, tiek noteikta kārtība, kura paredz slēgt vienošanās elektroniskā vidē.

 1.  

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Likumprojektu plānots izsludināt 2021.gada 6.maijā Valsts sekretāru sanāksmē.

 1.  

Dokumenti

Normatīvais akts un anotācija

 1.  

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumu Nr.970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" 7.6.apakšpunktam sniedzot iebildumus un priekšlikumus lēmējinstitūcijas noteiktajā kārtībā lēmuma pieņemšanas procesā.

 1.  

Pieteikšanās līdzdalībai

Iebildumus un priekšlikumus aicinām sniegt līdz 29.04.2021., nosūtot tos 11.punktā minētajai atbildīgajai amatpersonai uz e-pastu vai, izsakot mutiski pa norādīto tālruni.

 1.  

Cita informācija

Nav.

 1.  

Atbildīgā amatpersona

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas  Valsts informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstības departamenta

Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju politikas plānošanas un izveides nodaļas

biznesa procesu analītiķis Rihards Guds, tālr. 67026525, e-pasts: rihards.guds@varam.gov.lv.