Likumprojekts “Grozījumi Zemes pārvaldības likumā”

1.

Dokumenta veids

Tiesību akts

2.

Dokumenta nosaukums

Likumprojekts “Grozījumi Zemes pārvaldības likumā”

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Publiskās pārvaldes politika

4.

Dokumenta mērķgrupas

Pašvaldības, profesionālās organizācijas.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Zemes pārvaldības likuma Pārejas noteikumu 5. punkta 6. apakšpunktā noteiktais uzdevums izstrādāt noteikumus par kārtību, kādā Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrē un aktualizē informāciju par jūras piekrastes joslu, atbilstoši likumā noteiktajam ir izpildāms līdz 2021.gada 31.decembrim. Šī uzdevuma izpilde ir saistīta un noteikumu izstrāde un virzība var notikt secīgi pēc tam, kad būs izpildīts VARAM izstrādātajā likumprojektā “Grozījumi Jūras vides aizsardzības un pārvaldības likumā” iekļautais deleģējums MK izdot noteikumus par kārtību, kādā nosaka, aktualizē un apstiprina jūras krasta līniju, jūras augstākās bangas robežu un buferjoslu, un nodod datus reģistrēšanai valsts informācijas sistēmās. Līdz ar to nepieciešams precizēt Zemes pārvaldības likuma Pārejas noteikumu 5. punkta 6. apakšpunktā noteikto termiņu. Uzdevums izriet no VSS 18.02.2021. sanāksmes lēmuma.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Likumprojektu ir plānots izsludināt Valsts sekretāru sanāksmē 18.04.2021.

7.

Dokumenti

Rīkojuma projekts un anotācija.

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" 7.6.apakšpunktam sniedzot iebildumus un priekšlikumus lēmējinstitūcijas noteiktajā kārtībā lēmuma pieņemšanas procesā.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Iebildumus un priekšlikumus aicinām sniegt no 26.02.2021. līdz 12.03.2021., nosūtot tos 11.punktā minētajai atbildīgajai amatpersonai uz e-pastu vai izsakot mutiski pa norādīto tālruni.

10,

Cita informācija

Nav.

11.

Atbildīgā amatpersona

Edvīns Kāpostiņš, VARAM Telpiskās plānošanas un zemes pārvaldības departamenta Zemes pārvaldības un plānojumu uzraudzības nodaļas vadītāja vietnieks, tel. 67026565, edvins.kapostins@varam.gov.lv