2013.gada 16.aprīlī tika apstiprināti Ministru kabineta noteikumi "Kārtība, kādā pašvaldībām piešķir mērķdotācijas investīcijām, kā arī to izlietošanas un uzraudzības kārtība" (turpmāk - MK noteikumi).

MK noteikumi nosaka:

1)    mērķdotācijas piešķiršanas nosacījumus;

2)    projekta atbalstāmās darbības, izmaksas, projektu pieteikumu iesniegšanas kārtību;

3)    projektu pieteikumu atlases, līguma slēgšanas kārtību, mērķdotācijas izlietošanas uzraudzības kārtību.

Projektu pieteikumu atlasi plānots organizēt atklātā konkursa veidā un uz mērķdotāciju varēs pretendēt tās novadu pašvaldības, kuru sastāvā nav nacionālas vai reģionālās nozīmes attīstības centri. Kopumā tās ir 89 pašvaldības.

Finansējumu plānots piešķirt projektiem, kas paredzēs ieguldījumus pašvaldību infrastruktūras attīstībai ekonomisko aktivitāšu veicināšanai. Piemēram - pašvaldības īpašumā esošas teritorijas sakārtošanai, pievedceļiem, ūdensapgādei, siltumapgādei un citām komunikācijām, kas ved uz esošajām ražošanas teritorijām, sabiedrisko pakalpojumu sniegšanai.

Tāpat atbalsts plānots ieguldījumiem pašvaldību pakalpojumu infrastruktūrā, sniegto pakalpojumu uzlabošanai, pie nosacījuma, ka pēc projekta īstenošanas tiek samazinātas infrastruktūras uzturēšanas un/vai pašvaldību sniedzamā pakalpojuma izmaksas.

Valsts budžeta mērķdotācijas noteiktais maksimālais līdzfinansējums būs 70 % no projekta kopējām izmaksām, bet projekta iesniedzēja līdzfinansējums ne mazāks par 30 procentiem.

Finansējums mērķdotācijām 2013.gada budžetā nav pieejams, taču jautājums par papildu līdzekļu piešķiršanu pašvaldību investīciju projektiem tiks skatīts likumprojekta „Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2014., 2015. un 2016.gadam” un likumprojekta „Par valsts budžetu 2014.gadam” sagatavošanas un izskatīšanas procesā kopā ar visu ministriju jauno politikas iniciatīvu pieprasījumiem.