Ministru kabineta noteikumu projekts "Noteikumi par dabas liegumiem" (turpmāk - Noteikumu projekts) sagatavots, lai daļēji novērstu Eiropas Komisijas (turpmāk - EK) pret Latviju ierosināto pārkāpuma procedūru Nr.2019/2304 (turpmāk - pārkāpumu procedūra) par Padomes 1992. gada 21. maija Direktīvas 92/43/EEK par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzību (turpmāk - Biotopu direktīva) saistību neizpildi. Noteikumu projekts paredz noteikt 76 jaunus dabas liegumus un paplašināt sešus esošus dabas liegumus.

Noteikumu projekts pieejams tiesību aktu izstrādes portālā https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/d0296438-1a87-40fc-9b9c-548fa94cfccf.

Zinātniskais pamatojums jauno dabas liegumu izveidošanai un esošo dabas liegumu paplašināšanai pieejams: