Konkursa mērķis: Palielināt programmas „Nacionālā klimata politika” mērķa grupu (ar programmas jomu – pielāgošanās klimata pārmaiņā – saistītās valsts pārvaldes iestādes, pašvaldības, zinātniskās un izglītības institūcijas, komersanti, biedrības un nodibinājumi) zināšanas un kapacitāti, lai veicinātu sabiedrības iesaisti klimata pārmaiņu novēršanā un pielāgošanās politikas pasākumu īstenošanā.

 

Konkurss izsludināts 2014. gada 20. jūnijā ar pieteikšanās laiku līdz 2014. gada 19. septembrim Projektu ieviešanas laiks ir līdz 30.04.2017.

 

Finansējuma saņēmēji:

 • Latvijas Republikas tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestādes;
 • Latvijas Republikas atvasināta publiska persona;
 • Latvijas Republikā reģistrēta biedrība vai nodibinājums;
 • Latvijas Republikā reģistrēts komersants.

 

Konkursa atbalsta jomas:

1. „Pasākumi, lai veicinātu sabiedrības izpratni un zināšanas par klimata pārmaiņām”:

      1.1. „Izpratnes paaugstināšana klimata pārmaiņu jomā, izstrādājot un organizējot apmācības un izstrādājot izglītības un studiju programmu moduļus”

      1.2. „Izglītojošu projektu un informatīvu kampaņu organizēšana, lai veicinātu sabiedrības izpratni un zināšanas par klimata pārmaiņām”

2. „Kapacitātes paaugstināšana, izstrādājot pētījumus klimata pārmaiņu jomā”

 

Konkursa atbalstāmās aktivitātes:

 • apmācību programmu izstrāde un organizēšana profesionālajām auditorijām, pašvaldību pārstāvjiem vai pedagogiem
 • izglītības un studiju programmu moduļu izstrāde profesionālās vidējās izglītības programmas un profesionālās studiju programmas īstenošanai
 • izglītojošu pasākumu organizēšana izpratnes veicināšanai Latvijas pamata, vidējās un profesionālās izglītības iestāžu izglītojamajiem
 • radošu informatīvo kampaņu organizēšana, kas ietver informatīvu materiālu sagatavošanu un izplatīšanu publisku akciju vai informatīvo pasākumu ietvaros
 • zinātniski pamatotu pētījumu izstrāde

 

Programmas līdzfinansējuma sadalījums atbalsta jomām:

 • Pirmajai atbalsta jomai – 1 240 000 euro,
 • Otrajai atbalsta jomai – 746 309 euro.

 

Viena projekta minimāli pieļaujamais programmas līdzfinansējums ir 45 000 euro, bet maksimāli pieļaujamais - 175 000 euro.

 

Atbalsta intensitāte:

 • 90 % – biedrībām un nodibinājumiem,
 • 85% - tiešām un pastarpinātām pārvaldes iestādēm, atvasinātām publiskām personām, komersantiem.

 

Projekti var tikt īstenoti partnerībā ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta donorvalstīm (Norvēģiju, Īslandi, Lihtenšteinu) vai finanšu instrumenta saņēmējvalstīm.

 

Konkursa norisi, tai skaitā konkursa izsludināšanu, projektu iesniegumu vērtēšanu, projektu līgumu slēgšanu, līdzfinansējuma piešķiršanu, kā arī projektu īstenošanas uzraudzību un kontroli nodrošina Valsts reģionālās attīstības aģentūra.