2015.gada 18.februāra priekšlikuma izstrādes Nacionālajai klimata pārmaiņu pielāgošanās stratēģijai, identificējot zinātniskos datus un pasākumus pielāgošanās klimata pārmaiņām nodrošināšanai, kā arī veicot ietekmju un izmaksu novērtējumu, otrās Vadības komitejas sēdes PREZENTĀCIJAS