Paziņojums par Eiropas Savienības Kohēzijas politikas mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” Interreg Baltijas jūras reģiona programmas 2021.-2027.gadam dokumenta projekta nodošanu publiskajai apspriešanai

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – VARAM) saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumiem Nr. 970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” nodod publiskajai apspriešanai Interreg Baltijas jūras reģiona programmas 2021.-2027.gadam (turpmāk - Programma) dokumenta projektu.

Programmas izstrādātājs: Ramboll Group A/S

Adrese: Hannemanns Allé 53, DK-2300 Copenhagen S, Denmark
Kontaktpersona: Astrid Könönen
Tālr.: +49 40 302020-109
Tīmekļa vietne: www.ramboll.com

VARAM kā Nacionālā atbildīgā iestāde par Eiropas Savienības Kohēzijas politikas mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” programmu izstrādi un īstenošanas koordinēšanu Latvijā, sadarbībā ar Igaunijas, Somijas, Zviedrijas, Dānijas, Lietuvas, Vācijas, Polijas, Norvēģijas, Krievijas un Baltkrievijas atbildīgajām iestādēm nodrošinājusi Programmas dokumenta projekta sagatavošanu.

Programmas mērķis ir ar transnacionālās sadarbības palīdzību praksē īstenot inovatīvus, uz ūdens ekonomiju vērstus un klimata neitrālus risinājumus, nodrošinot ieguvumu visiem Baltijas jūras reģiona pilsoņiem.

Programmas tematiskie virzieni:

  1. Inovatīvas sabiedrības (innovative societies);
  2. Uz ūdens ekonomiju vērstas sabiedrības (water-smart societies);
  3. Klimata neitrālas sabiedrības (climate-neutral societies);
  4. Sadarbības pārvaldība (cooperation governance)

Programmas īstenošanā būtiski šādi elementi:

  • atbalsts pārejai uz videi draudzīgāku un noturīgāku sabiedrību un ekonomiku;
  • orientācija uz klientu, lai publiskās iestādes spētu nodrošināt mērķa grupu (piemēram, uzņēmumu un kopienas) vajadzības;
  • zināšanu pārnese un spēju veidošana, lai sekmētu sabiedrības informētību un uzvedības maiņu.

Programmā plānots atbalstīt transnacionālās sadarbības aktivitātes institucionālo spēju sekmēšanai, t.sk. kopīgu plānu, metodoloģiju, ceļa karšu izstrādi, pieredzes apmaiņu, normatīvo aktu pilnveidošanu un politiku sekmēšanu, jaunu metožu un tehnoloģiju izstrādi, kā arī testēšanu ar pilota aktivitāšu palīdzību.

Publiskā apspriešana notiek no 2021.gada 12.aprīļa līdz 2021.gada 14.maijam.

Rakstiskus priekšlikumus ar norādi “Priekšlikumi Interreg Baltijas jūras reģiona programmas 2021.-2027.gadam projektam” līdz 2021.gada 14.maijam sūtīt pa pastu VARAM (adrese: Peldu iela 25, LV-1494, Rīgā) vai arī elektroniski uz e-pasta adresi: pasts@varam.gov.lv un ilga.gruseva@varam.gov.lv. Juridiskām personām nepieciešams norādīt institūcijas nosaukumu, reģistrācijas numuru, priekšlikumu sniegšanas datumu un kontaktinformāciju, bet fiziskām personām – vārdu, uzvārdu, adresi un datumu. Anonīmi iesniegumi netiks ņemti vērā.

Publiskajā apspriešanā nodotais:

Pēc publiskajām konsultācijām precizētie dokumenti: