Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk - VARAM)  saskaņā ar Ministru kabineta 2004.gada 23.marta noteikumu Nr.157 “Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums” un Ministru kabineta 2011.gada 12.jūlija noteikumu Nr.564 "Noteikumi par atkritumu apsaimniekošanas valsts un reģionālajiem plāniem un atkritumu rašanās novēršanas valsts programmu" prasībām  nodod sabiedriskai apspriešanai Atkritumu apsaimniekošanas valsts plāna projektu 2013.-2020.gadam (turpmāk – plāna projekts) un stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma ietvaros izstrādāto Vides pārskata (turpmāk - Vides pārskats) projektu.

Plāna un vides pārskata projektus izstrādā VARAM (adrese: Peldu iela 25, LV-1494, Rīga; tālrunis: 67026515; e-pasts: pasts@varam.gov.lv; vietne internetā www.varam.gov.lv).

Plāna un vides pārskata projekti attiecas uz atkritumu apsaimniekošanas jomu.

Plāna un vides pārskata projektu izstrāde tika uzsākta 2012.gada martā. Ministru kabinets apstiprina Atkritumu apsaimniekošanas valsts plānu 2013.-2020.gadam līdz 2012.gada 30.decembrim. Plāna projekts tiks realizēts laika posmā no 2013.gada līdz 2020.gadam ieskaitot. Plānošanas dokumenta īstenošanas termiņš - 7 gadi

Plāna projekta īstenošana ietekmēs visu Latvijas Republikas teritoriju.

Plāna un vides pārskata projekta sabiedriskā apspriešana notiek no 2012.gada 12.oktobra līdz 2012.gada 21.novembrim. Ar plāna projektu, vides pārskata projektu un tā kopsavilkumu ir iespējams iepazīties VARAM (adrese: Peldu iela 25, LV-1494, Rīga), iepriekš saskaņojot pa tālruni: 67026562. VARAM darba laiks: darba dienās (pirmdiena - piektdiena) no plkst. 8:30 līdz plkst. 17:00 ar pusdienas pārtraukumu no plkst. 12:30 līdz plkst. 13:00, brīvdienas - sestdiena un svētdiena. Plāna projekts, vides pārskata projekts un tā kopsavilkums ir pieejams VARAM mājas lapā: www.varam.gov.lv

Rakstiskus priekšlikumus ar norādi „Priekšlikumi Vides pārskatam par Atkritumu apsaimniekošanas valsts plānu 2013.-2020.gadam ” līdz 2012.gada 21.novembrim sūtīt pa pastu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (adrese: Peldu iela 25, LV-1494, Rīga) vai arī elektroniski uz e-pasta adresi: pasts@varam.gov.lv. Juridiskām personām nepieciešams norādīt institūcijas nosaukumu, reģistrācijas numuru, priekšlikumu sniegšanas datumu un kontaktinformāciju, bet fiziskām personām – vārdu, uzvārdu, adresi un datumu. Anonīmi iesniegumi netiks ņemti vērā.

Vides pārskata projekta sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 2012.gada 31.oktobrī plkst.11.00 VARAM 409,telpā (adrese: Peldu iela 25, LV-1494, Rīga).

Atkritumu apsaimniekošanas valsts plāna projekta 2013.-2020.gadam

Atkritumu apsaimniekošanas valsts plāna projekta 2013.-2020.gadam ietekmes uz vidi stratēģiskā novērtējuma vides pārskata