Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumiem Nr. 970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” un Latvijas Republikas Ministru kabineta 2004. gada 23. marta noteikumiem Nr. 157 “Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums” nodod sabiedriskai apspriešanai “Jūras plānojuma 2030” un  “Vides pārskata” 2. redakcijas.

“Jūras plānojuma 2030” izstrādātājs: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Peldu iela 25, LV-1494, Rīga, tālrunis 66016712, http://www.varam.gov.lv.

“Vides pārskata” izstrādātājs: Baltijas Vides Forums, Antonijas iela 3-8, LV-1010, Rīga, tālrunis 67357555; www.bef.lv

Jūras plānojums Latvijas Republikas iekšējās jūras, teritoriālajiem ūdeņiem un ekskluzīvi ekonomiskās zonas ūdeņiem ir nacionālā līmeņa ilgtermiņa (12 gadi) teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā rakstveidā un grafiski ir noteikta jūras atļautā izmantošana un izmantošanas nosacījumi.

Jūras plānojums tiek izstrādāts saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likumu (spēkā no 01.01.2012), kas definē, ka Jūras plānojumam ir jānosaka jūras izmantošana, ņemot vērā ar jūru funkcionāli saistīto sauszemes daļu un saskaņojot dažādu nozaru un pašvaldību intereses jūras izmantošanā. Turklāt Jūras plānojums tiek izstrādāts saskaņā ar 2012. gada 30. oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 740 “Jūras plānojuma izstrādes, ieviešanas un uzraudzības kārtība”.

Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma uzdevums ir sekmēt augstu vides aizsardzības līmeni un nodrošināt vides apsvērumu integrāciju plānu un programmu sagatavošanā un pieņemšanā ar mērķi veicināt ilgtspējīgu attīstību.

“Jūras plānojuma 2030” un “Vides pārskata” 2. redakciju sabiedriskā apspriešana notiks no 2018. gada 27.jūlija līdz 2018.gada 26. augustam.

 

Rakstiskus priekšlikumus un atsauksmes par “Jūras plānojuma  2030” un “Vides pārskata” 2. redakcijām lūdzam sniegt līdz 2018. gada 26. augustam.

  • elektroniski ģeoportāla “Geolatvija.lv” sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana” https://geolatvija.lv/geo/tapis3;
  • rakstiski Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (adrese: Peldu iela 25, LV-1494, Rīga) vai elektroniski uz e-pasta adresi: pasts@varam.gov.lv.

 

Juridiskām personām nepieciešams norādīt institūcijas nosaukumu, reģistrācijas numuru, priekšlikumu sniegšanas datumu un kontaktinformāciju, bet fiziskām personām – vārdu, uzvārdu, adresi un datumu.

 

“Jūras plānojuma 2030”  un “Vides pārskata” 2. redakcijas ir pieejamas šeit