Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk –VARAM) saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumiem Nr. 970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” un Ministru kabineta 2004. gada 23. marta noteikumiem Nr. 157 “Kārtībā, kāda veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums” nodod publiskajai apspriešanai Valsts ilgtermiņa tematiskā plānojuma Baltijas jūras piekrastei 1.redakciju un stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma ietvaros izstrādāto Vides pārskata projektu.

Valsts ilgtermiņa tematiskais plānojums ir nacionāla līmeņa plānošanas dokuments līdz 2030.gadam. Tas tiek izstrādāts, lai īstenotu Piekrastes telpiskās attīstības pamatnostādnēs 2011. – 2017.g. noteiktos piekrastes attīstības politikas mērķus un uzdevumus. Plānošanas dokumenta īstenošana ietekmēs jūras piekrasti plānojuma risinājumu ieviešanas vietās trīspadsmit novadu teritoriālā iedalījuma vienībās (pagastos un pilsētās), kas robežojas ar jūru, un republikas pilsētās Liepājā, Ventspilī, Jūrmalā un Rīgā.

Tematiskā plānojuma izstrādātājs: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Peldu iela 25, LV – 1494, Rīga, tālrunis 66016733, http://www.varam.gov.lv sadarbībā ar SIA „Grupa93”, Kr.Barona iela 3-4, Rīga, tālrunis 67217043, http://www.grupa93.lv.

 

Tematiskā plānojuma un Vides pārskata projekta publiskā apspriešana notiks no 2015. gada 16.oktobra līdz 25.novembrim.

 

Sabiedriskās apspriešanas sanāksmes notiks:

2015.gada 27.oktobrī plkst. 11:00 Liepājas pilsētas domē (Liepāja, Rožu iela 6)

2015.gada 28.oktobrī plkst.11:00 Ventspils bibliotēkā (Ventspils, Akmeņu iela 2)

2015.gada 3.novembrī plkst. 11:00 Jūrmalas novada domē (Jūrmala, Jomas iela 1/5)

2015.gada 5.novembrī plkst. 16:00 Saulkrastu novada domē (Saulkrasti, Raiņa iela 8)

 

Tematiskā plānojuma 1.redakcija un Vides pārskata projekts ir pieejams:

      -  VARAM tīmekļa vietnē

      -   SIA „Grupa93”: http://www.grupa93.lv/piekraste

 

Rakstiskus priekšlikumus un atsauksmes par Plānojuma 1.redakciju un Vides pārskata projektu lūdzam sniegt līdz 2015. gada 25.novembrim elektroniski valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā https://geolatvija.lv/geo/tapis3, vai sūtīt pa pastu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (adrese: Peldu iela 25, LV – 1494, Rīga) vai arī elektroniski uz e-pasta adresi: pasts@varam.gov.lv. Juridiskām personām nepieciešams norādīt institūcijas nosaukumu, reģistrācijas numuru, priekšlikumu sniegšanas datumu un kontaktinformāciju, bet fiziskām personām – vārdu, uzvārdu, adresi un datumu.

 

Ar apspriešanā nodotajiem materiāliem var iepazīties šeit:

•              Tematiskā plānojuma 1.redakcija

•              Vides pārskata projekts:

               •              Kopsavilkums

               •              Vides pārskata projekts

               •              Pielikumi


 

Papildus informējam, ka tiešā saite uz materiāliem valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā ir https://geolatvija.lv/geo/tapis3#document_1105, kur autentificējoties (spiežot „Mana darba vieta” un izmantojot kādu no elektroniskās identifikācijas veidiem) ir iespējams elektroniski iesniegt savus priekšlikumus šīs publiskās apspriešanas ietvaros līdz 2015. gada 25.novembrim.

 

Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar VARAM kontaktpersonu: 
Telpiskās plānošanas departamenta Telpiskās plānošanas politikas nodaļas vecāko ekspertu 
Mārtiņu Grelu, tālr. 66016733, e-pasts - martins.grels@varam.gov.lv.

 

Attels 

 Piekrastes plānojuma projekta izstrādes iepirkums tika veikts Norvēģu finanšu instrumenta 2009.-2014. gada programmas Nr. LV07 „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” projekta „Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana” (Projekta Nr.4.3.-24/NFI/INP-002) 4.aktivitātes „Valsts ilgtermiņa tematiskā plānojuma izstrāde Baltijas jūras piekrastei” ietvaros. Aktuālā informācija par projekta Nr.4.3.-24/NFI/INP-002 īstenošanu atrodama šeit