Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk - VARAM)  saskaņā ar Ministru kabineta 2004.gada 23.marta noteikumiem Nr.157 “Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums” nodod sabiedriskai apspriešanai Vides politikas pamatnostādņu projektu 2013.-2020.gadam (turpmāk – VPP2020) un stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma ietvaros izstrādāto Vides pārskata (turpmāk - Vides pārskats) projektu.

VPP2020 un vides pārskata projektus izstrādā VARAM (adrese: Peldu iela 25, LV-1494, Rīga; tālrunis: 67026515; e-pasts: pasts@varam.gov.lv; tīmekļa vietne www.varam.gov.lv).

VPP2020 un vides pārskata projekti attiecas uz vides politikas jomu.

VPP2020 un vides pārskata projektu izstrāde tika uzsākta 2013.gada februārī. Ministru kabinets apstiprina Vides politikas pamatnostādnes 2013.-2020.gadam līdz 2013.gada septembra beigām. VPP2020 projekts tiks realizēts laika posmā no 2013.gada līdz 2020.gada beigām. Plānošanas dokumenta īstenošanas termiņš - 8 gadi.

VPP2020 projekta īstenošana ietekmēs visu Latvijas Republikas teritoriju.

VPP2020 projekts ir izsludināts Valsts sekretāru 2013.gada 4.jūlija sanāksmē.

VPP2020 projekta un vides pārskata projekta sabiedriskā apspriešana notiek no 2013.gada 4.jūlija līdz 2013.gada 14.augustam. Ar VPP2020 projektu, vides pārskata projektu un tā kopsavilkumu ir iespējams iepazīties VARAM (adrese: Peldu iela 25, LV-1494, Rīga), iepriekš saskaņojot pa tālruni: 67026506. VARAM darba laiks: darba dienās (pirmdiena - piektdiena) no plkst. 8:30 līdz plkst. 17:00 ar pusdienas pārtraukumu no plkst. 12:30 līdz plkst. 13:00, brīvdienas - sestdiena un svētdiena.

VPP2020 projekts, vides pārskata projekts un tā kopsavilkums ir pieejams VARAM tīmekļa vietnē: www.varam.gov.lv

Rakstiskus priekšlikumus ar norādi „Priekšlikumi Vides politikas pamatnostādņu 2013.-2020.gadam un vides pārskatam projektam” līdz 2013.gada 14.augustam sūtīt pa pastu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (adrese: Peldu iela 25, LV-1494, Rīga) vai arī elektroniski uz e-pasta adresi: pasts@varam.gov.lv. Juridiskām personām nepieciešams norādīt institūcijas nosaukumu, reģistrācijas numuru, priekšlikumu sniegšanas datumu un kontaktinformāciju, bet fiziskām personām – vārdu, uzvārdu, adresi un datumu. Anonīmi iesniegumi netiks ņemti vērā.

Vides pārskata projekta sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 2013.gada 23.jūlijā plkst.15:00 VARAM 409.telpā (adrese: Peldu iela 25, LV-1494, Rīga).

VPP2020 projekts

Vides pārskats

Sanāksmes protokols

Prezentācija