Pētījuma tematiskā atskaite "Bioloģiskās daudzveidības (D1) indikatoru izstrāde, aprobācija, robežvērtību definēšana, sasaiste ar galvenajām slodzēm un jūras vides stāvokļa novērtējums".

Pētījuma tematiskā atskaite "Svešzemju sugu (D2) ienākšanas vektoru, izplatības un ietekmes uz dabīgajiem biotopiem vai sugām izvērtējums Latvijas jūras ūdeņos (atbilstoši EK lēmumam)"

Pētījuma tematiskā atskaite "Barības ķēžu (D4) elementu apzināšana, konceptuālās struktūras izveide, identificējot galvenās funkcionālās grupas. Barības ķēžu novērtējuma konceptuālās sistēmas izveidošana un vides stāvokļa novērtējums".

Pētījuma tematiskā atskaite "Eitrofikācijas novērtējums (D5)".

Pētījuma tematiskā atskaite "Jūras gultnes integritātes (D6) izvērtēšanas koncepcijas un indikatoru izstrāde. Novēroto ietekmju sasaiste ar cilvēka radītām slodzēm".

Pētījuma tematiskā atskaite "Bīstamo vielu piesārņojuma radīto bioloģisko efektu noteikšanai piemēroto metožu apkopojums un testēšana. Bīstamo vielu piesārņojuma radīto bioloģisko efektu līmeņa novērtējums".

Pētījuma tematiskā atskaite "Bīstamo vielu koncentrācijas (D8) novērtējums Latvijas jūras ūdeņos, robežvērtību definēšana Latvijas jūras ūdeņiem aktuālajiem savienojumiem"

Pētījuma tematiskā atskaite "Latvijas jūras ūdeņu piesārņojuma ar mikroskopiskajām plastikāta daļiņām (D10) izvērtējums. Indikatoru un robežvērtību izstrādāšana".

Pētījuma tematiskā atskaite "Latvijas jūras ūdeņos novērojamā trokšņu, t.sk. zemūdens trokšņa, līmeņa novērtējums (D11)".

Pētījuma tematiskā atskaite "Ekosistēmas pieejas ieviešanai nepieciešamo datu apkopošana un klasifikācija".

Pētījuma tematiskā atskaite "Latvijas jūras vides galveno ekosistēmas vērtību apzināšana un kvantificēšana. Jūras vides degradācijas nemonetārā novērtēšana".